Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2304


ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΧΘΕΣ ΑΝΕΦΕΡΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΟ “ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ” ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ
Από της μεσημβρίας χθες εβελτιώθησαν αι καιρικαί συνθήκαι εις την Ρόδον. Προχθές την νύκτα, ως γνωστόν, είχον σημειωθεί, πτώσις ραγδαίας βροχής και χαλάζης, και ισχυρότατοι νότιοι άνεμοι.
Εκ της χαλάζης, συμφώνως προς πληροφορίας παρασχεθείσας εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, εσημειώθησαν ζημίαι εις υάλινα καλύμματα θερμοκηπίων και θερμοσπορείων πρωίμων κηπευτικών, ως και εις διάφορα δένδρα.

Επίσης λόγω της σφοδροτάτης θαλασσοταραχής η οποία επεκράτησε καθ’ όλην την νύκτα, εσημειώθησαν μικροζημίαι εις την περιοχήν του λιμένος και εις οικίας, των Λαϊκών Συνοικιών. Επίσης εσημειώθησαν πλημμύραι εις οικίας, αντιμετωπισθείσαι ταχέως. Εξ άλλου συνεπεία της θαλασσοταραχής, εβυθίσθη εις τα αβαθή εντός του λιμένος, εν σκάφος του Λιμεναρχείου.
Εν τω μεταξύ, ως μεταδίδεται εκ Κω, την 4ην πρωινήν χθες κατέπλευσεν εκεί το ατμόπλοιον “Καραϊσκάκης”, το οποίον δεν κατέστη δυνατόν να εισέλθη προχθές εις τον λιμένα Ρόδου, και αφού απεβίβασε τους επιβάτας του, απέπλευσε διά Πειραιά. Οι επιβάται του “Καραϊσκάκης”, μετεφέρθησαν χθες εις Ρόδον διά του ατμοπλοίου “Αικατερίνη”.

Εξ άλλου, μεταδίδεται εκ Πάτμου ότι απέπλευσεν από εκεί, διά Λέρον, το μότορσιπ “Επτάνησος”, άνευ επιβατών, προκειμένου να γίνει επιθεώρησις αυτού. Ως γνωστόν, λόγω της σφοδράς θαλασσοταραχής, το “Επτάνησος” είχε προσαράξει προχθές εις ακτήν των Λειψών, αλλά κατώρθωσε να μετακινηθεί διά των ιδίων του μέσων και να καταπλεύσει εις Πάτμον. Σήμερα το “Επτάνησος” ευρεθέν απολύτως εν τάξει θα εκτελέσει δρομολόγιον προς Μεγίστην.
Τέλος συνεπείας των σφοδρών ανέμων, ανεφέρθει ότι απεκόπησαν πολλοί κλάδοι δένδρων τόσο εις την πόλιν της Ρόδου όσον και εις αγροτικάς περιφερείας.

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου προχθές την νύκτα κατέρρευσαν συνεπεία συνεχούς βροχοπτώσεως, εις τοίχος της επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 423 οικίας ιδιοκτησίας του Ισκεντζή Ουσεΐν, διαμένοντος εις Αττάλεια και κατοικουμένης υπό της Μαγδαλινής Μαυρή β) Εις τοίχος της επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 4 οικίας ιδιοκτησίας του Σουλεϊμάν Σεϊτ-Ζαδέ, διαμένοντας εις Σμύρνην και κατοικουμένης υπό του Ζουρούδη Μιχαήλ, ξυλουργού μετά της συζύγου του.
Αμφότεροι αι οικίαι κατέστησαν ακατοίκητα. Ζημίαις εις οικιακά σκεύη ή θύματα δεν επροξενήθησαν.
Ένεκα της προχθεσινής βροχής εις το Νυκτερινόν Γυμνάσιον Ρόδου διεκόπησαν αι διδασκαλίαι διότι απεκόπησαν τα καλώδια παροχής ηλεκτρισμού.


ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Συμφώνως προς τα στοιχεία της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου σήμερον ευρίσκονται εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως 150 περίπου ξένοι τουρίσται. Υπολογίζεται τούτοις, ότι κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων θα αφιχθούν εις Ρόδον εκατοντάδες τουριστών, ιδίως εκ Παλαιάς Ελλάδος.


ΕΠΕΤΡΑΠΗΣΑΝ ΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΙ ΚΑΠΝΩΝ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 1958
Εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, ανεκοινώθη χθες ότι διαπράξεως της Κυβερνητικής Επιτροπής Καπνού, επιτρέπονται από 1ης Δεκεμβρίου 1958 αι αγοραπωλησίαι των παραγωγικών καπνών εσοδείας 1958 της περιοχής των νήσων του Αιγαίου. Εις την περιοχήν αυτήν υπάγεται και η περιφέρεια της Δωδεκανήσου. Επίσης από της ιδίας ημερομηνίας, συμφώνως προς σχετικήν δήλωσιν γίνονται δεκταί προς κατάθεσιν εις τας αρμοδίας εφορίας καπνού, σχετικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας καπνών εσοδείας 1958.