Φλας στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2306

 

 


ΑΠΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ Η ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Την παρακολουθούν 30 μαθηταί

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 13 (Του ανταποκριτού μας). Υπό της Διευθύνσεως της Σχολής Ηλεκτρομηχανολόγων Καλύμνου ανεκοινώθησαν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων. Ούτω εισήχθησαν 30 μαθηταί εκ των 53 υποψηφίων. Εν τω μεταξύ η Σχολή ήρχισεν την κανονικήν λειτουργεία της από της 1ης Δεκεμβρίου ο δέ διευθυντής αυτής ηλεκτρομηχανολόγος Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Θεόφιλος Κυπραίος επλαισιώθη ήδη υφ’ ενός εργοδηγού υπομηχανικού της Σιβιτανιδείου Σχολής, όστις αφίχθη λίαν προσφάτως.
Ο νέος εργοδηγός κ. Γεώργιος Ασωνίτης όμου μετά του κ. διευθυντού παρακολουθούν επισταμένως την λειτουργίαν της η οποία πλαισιούται και από καθηγητάς Φυσικομαθηματικούς ως και Νεοελληνικών.
Σ. Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


 ΣΟΥΗΔΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
Κατέπλευσεν εις Ρόδον δι’ ιατρόν
Είχεν ασθενήσει σοβαρώς ο πλοίαρχος αυτού

Το εσπέρας του Σαββάτου, κατέπλευσεν εις τα Ροδιακά ύδατα το Σουηδικόν φορτηγόν ατμόπλοιον “Πίρκολαν” το οποίον εζήτησεν ιατρικήν βοήθειαν λόγω ασθενείας, του πλοιάρχου του ο οποίος είχεν υποστή οξείαν δηλητηρίασιν. Η βοήθεια παρεσχέθη μερίμνη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, το σκάφος δέ απέπλευσε το εσπέρας της Κυριακής.
 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ
Κατ΄ανακοίνωσιν τις Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου κατά τάς πρωινάς ώρας της 12ης πρός την 13ην τρέχοντος κατέρρευσαν λόγω βροχοπτώσεως:
1) Είς εξωτερικός τοίχος της επί της οδού Θησέως αρ. 23 οικίας του ΟΔΑΠΔ ένθα διαμένουν αί οικογένεια α) Παπαχριστοδούλου Εμμανουήλ εκ πέντε ατόμων, β) Μαυρικάκη εκ πέντε ατόμων, γ) Καρβέλη Καθολικής εξ δύο ατόμων.
2) Μέρους εξωτερικού τοίχου της επί της οδού Αγίου Φανουρίου αρ. 100 ιδιοκτήτου οικίας του Καπετανάκη Μιχαήλ διαμένοντος εν αυτή μετά της οικογενείας του εκ τεσσάρων ατόμων.
3) Είς εξωτερικός τοίχος της επί της οδού Ομήρου αρ. 32, οικίας ιδιοκτησίας Νικέρ Αφκαρά κατοικουμένης υπό του Ψωμά Χαραλάμπους, και της συζύγου του. Ζημίαι είς οικιακά σκεύη και θύματα δεν επροξενήθησαν.


ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΔΙΑ ΤΟΝ «ΦΡΟΥΡΟΝ»
Κύριε Διευθυντά,
Εξ ονόματος όλων των Χαλκητών διαμαρτύρομαι εντονώτατα κατά του υπευθύνου της εφημερίδος «Φρουρός» διότι όλοι οι Χαλκήται τρέφουν γενικώς εμπιστοσύνην προς τον τύπον, αλλά δεν ανέμενον τοιαύτην ιεροσυλίαν, είς βάρος του Δωδεκανησίου και τοπικού των ήρωας Αλεξάνδρου Διάκου.
Ο εν λόγω υπεύθυνος καλείται να ανακαλέση πάραυτα διά δημοσιεύματός του είς εμφανές σημείον πάντα τα δημοσιευθέντα και να ζητήση συγγνώμην, την οποίαν επιεικώς θα δεχθούν οι Χαλκήται, είδ’ άλλως θα αποτανθώμεν είς τον κ. Εισαγγελέα.
Εξ ονόματος όλων των Χαλκητών
Ο Δήμαρχος
Ν. ΚΟΛΛΙΑΓΡΑΚΗΣ