ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2310


ΛΗΓΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ
Την προσεχή Τρίτην λήγουν τα μαθήματα του Σχολείου Γεωργικής Τεχνικής, το οποίον ελειτούργησεν εις την κοινότητα Αγίου Ισιδώρου, με συμμετοχήν 36 αγροτοπαίδων, οι οποίοι παρηκολούθησαν διάφορα τεχνικά μαθήματα θεωρητικώς και πρακτικώς. Διά την λειτουργίαν του εν λόγω Σχολείου διετέθησαν 30.000 δραχμαί παρά της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, της κοινότητος Αγίου Ισιδώρου και εξ εισπράξεων διαφόρων εκτελεσθεισών υπό των μαθητών εργασιών. Σχετικώς προς την λειτουργίαν της Σχολής ο αναπληρωτής Διευθυντής Γεωργίας κ. Ανδριωτάκης, ανεκοίνωσεν ότι ήτο ικανοποιητική και είχεν άριστα αποτελέσματα από πάσης απόψεως.


ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΠΑΡΟΧΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη εκ του υποκαταστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ρόδου, από του απογεύματος σήμερον θα αρχίση υπό συνεργείου η χορήγησις των πάσης φύσεως επιδομάτων και βοηθημάτων εις τους ανέργους. Ήδη αναμένεται η εγκύκλιος διά της οποίας παρέχονται οδηγίαι, εν σχέσει προς το ύψος των βοηθημάτων και τας προϋποθέσεις. Η χορήγησις των βοηθημάτων θα γίνη εις τα Γραφεία του ΙΚΑ.

ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ 10.000 ΤΟΝΝΟΙ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑΣ ΕΚ ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΙ’ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΛΙΜΠΕΡΤΥ
ΝΙΣΥΡΟΣ, 19.- Σήμερον ενωρίς την πρωίαν κατέπλευσεν εις την νήσον Γυαλί Αμερικανικόν “λίμπερτυ” χωρητικότητος 12.000 τόννων διά την παραλαβήν ελαφρόπετρας εκ της εν λόγω νήσου.
Το εν λόγω “λίμπερτυ” το οποίον είναι το μεγαλύτερον που κατέπλευσε μέχρι τούδε εις Γυαλί θα παραλάβη 10.000 τόννους ελαφρόπετρας.
Ως ανεκοινώθη ένεκα της πολλής εργασίας διά την φόρτωσιν απεστάλησαν εκ Νισύρου πολλοί εργάται οι οποίοι θα εργασθούν συνεχώς επί 20ήμερον περίπου.


ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΩΘΗΘΗ ΚΑΤΑ ΤΑ 3/4 ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΠΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως, έχουν ήδη προωθηθή κατά τα 3/4 οι εργασίαι της σποράς σιτηρών και ψυχανθών, εις όλας τας γεωργικάς περιφερείας της Ρόδου. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, αι εργασίαι σποράς παρακολουθούνται συνεχώς υπό των κατά τόπους γεωπόνων, οι οποίοι δίδουν οδηγίας και επιλύουν τα διάφορα κατά τόπους προβλήματα.

ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Θ’ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, από του προσεχούς μηνός Ιανουαρίου θα υπάρξη ενδιαφέρον εκ μέρους των εμπόρων, διά την αγοράν και τοποθέτησιν εις τας αγοράς της πρωτευούσης των εσπεριδοειδών της Ρόδου. Ήδη, αι αγοραί των Αθηνών καλύπτουν τας ανάγκας των εκ της παραγωγής πλησιεστέρων εσπεριδοπαραγωγικών περιφερειών.

Εξ άλλου, οι παραγωγοί εσπεριδοειδών Ρόδου αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δυσχερείας, παρά την διάθεσιν μέρους της σημερινής παραγωγής των εις αγοράς της Δωδεκανήσου ελπίζεται όμως ότι αι άμεσοι δυσχέρειαι θα αντιμετωπισθούν μερικώς, διά της διαθέσεως εσπεριδοειδών κατά τας Εορτάς εις την αγοράν της Ρόδου.


ΔΩΡΕΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, οι Μύλοι Δωδεκανήσου ο “Ταξιάρχης” προσέφεραν το ποσόν των 4.000 δρχ. διά την κατά κρίσιν της Ι. Μητροπόλεως διάθεσιν του ως άνω ποσού επ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σήμερον την μεσημβρίαν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων της αρμοδιότητός του.