Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νησιών

Τη 14η Δεκεμβρίου διεξήχθη Δημόσια Ακρόαση, η οποία οργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the EU- INSULEUR) και το Παρατηρητήριο Τουρισμού Ευρωπαϊκών Νήσων (Observatory on Tourism in the European Islands -OTIE), σε συνεργασία με την  Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, και την υποστήριξη της Διάσκεψης των Απόκεντρων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CRPM) καθώς και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Μικρών Νήσων (European Small Islands Federation).

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Ακρόασης, οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι ο αειφόρος τουρισμός λαμβάνει πλήρως υπόψη τόσο τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής. Ο αειφόρος τουρισμός επομένως, οφείλει να χρησιμοποιεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τους περιβαλλοντικούς πόρους, να σέβεται τις κοινότητες υποδοχής και να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα βιώσιμες ενέργειες παρέχοντας δικαίως κατανεμημένα οφέλη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το μοντέλο με την ευρύτερη χρήση στον τομέα του τουρισμού στα νησιά βασίζεται στις καλοκαιρινές διακοπές κοντά στη θάλασσα («ήλιος και θάλασσα») και την επίτευξη ποσοτικών στόχων. Τα νησιά, ως τουριστικοί προορισμοί, αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση λόγω του τουρισμού και χρειάζεται να παρέχουν υψηλής ποιότητας βιώσιμα περιβάλλοντα για τους τουρίστες.

Οι επιχειρηματικές ενώσεις απομονωμένων περιοχών καθώς και οι αντιπρόσωποι των οργανισμών που διαχειρίζονται την ανάπτυξη τέτοιων περιοχών παρουσίασαν τις θέσεις τους σχετικά με τις νέες τάσεις στον τομέα του τουρισμού (μεταφορείς χαμηλού κόστους- οικονομία διαμοιρασμού - Airbnb- υπερτουρισμός κλπ) και τόνισαν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να στηρίξουν τα νησιά μέσω ποικίλων Ευρωπαϊκών πολιτικών- μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον και κυκλική οικονομία κλπ- για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν πολιτικές και άλλα οικονομικά όργανα προς ενίσχυση των νησιών. Η υλοποίηση τέτοιων πολιτικών θα καταστεί αρωγός των στελεχών τουριστικών προορισμών και των ενδιαφερομένων μερών για να αναγνωρίσουν και να υλοποιήσουν συναφή, καινοτόμο σχεδιασμό και να αναπτύξουν διεργασίες αγοράς για τη διαχείριση του τουρισμού στα νησιά τους.

Η Γενική Γραμματέας του CPMR Ελένη Μαριάννου ανέφερε: «Είναι χαρά μας να στηρίξουμε αυτή την υψηλού επιπέδου συνάντηση που στοχεύει στην εύρεση λύσεων στις προκλήσεις του αειφόρου τουρισμού που αντιμετωπίζουν οι περιοχές οι οποίες ανήκουν στις νησιωτικές περιοχές του CPMR. Το CPMR θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά σε τέτοια θέματα μέσω των Νησιωτικών και Διαμεσογειακών Επιτροπών καθώς και ως εταίρος σε συνεργατικά έργα μεταξύ των Ευρωπαϊκών νησιών»

Ο Πρόεδρος του Insuleur κος Joseph Borg δήλωσε ότι: «Το INSULEUR ζητάει από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να υλοποιήσουν το όραμά τους για την εξασφάλιση αειφόρου τουρισμού στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την στήριξη πρωτοβουλιών αποτελεί η επαρκής χρηματοδότηση. Μόνο έτσι δύνανται τα νησιά να επωφεληθούν πλήρως.»

Ο Πρόεδρος του OTIE υπογράμμισε την «αναγκαιότητα αξιοποίησης των έργων που πραγματοποιούνται στα Ευρωπαϊκά νησιά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας αποτελεσματικής δικτύωσης μεταξύ των νησιών προκειμένου να διαμοιραστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να μεταφερθεί η  καταλληλότερη στο νησιωτικό σύστημα».