Έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας

Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να εξετάσει τρέχοντα θέματα μεταξύ των οποίων η ανάδειξη του μειοδότη για τον καθαρισμό χειμάρρων στις περιοχές Ρόδου, Ιαλυσού και Καρπάθου, ενώ για μία ακόμα φορά θα γίνει συζήτηση για τα φωτιστικά led.

H ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού (1ου και 2ου σταδίου - ανάδειξης προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσης του διαγωνισμού στο προσωρινό μειοδότη αντίστοιχα) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 78165  του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων -Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Ρόδου».
2. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78224 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων - Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού».

3. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78544 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου».

4.  Έγκριση 2ου Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 59220,  της προμήθειας: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
5. Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75419 του έργου: «Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 13/11/2017».

6. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων -εξοπλισμού γραφείου για το έργο: «Eξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Κάλυμνο».
7. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για την  "Προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδεκανήσου για ένα έτος".
8. Έγκριση για διαδικασία διαπραγμάτευσης - νέα ανάγκη μεταφοράς μαθητών  εκπαίδευση προσφύγων σε δομές υποδοχής, Α)  δρομολόγιο απο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ΠΥΛΙ – ΖΗΠΑΡΙ ΚΩΣ (ΔΥΕΠ).
9. Έγκριση  δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
11. Δικαστικές υποθέσεις.
12. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 899/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .