Εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το σύστημα τηλεχειρισμού και αυτοματισμού του δικτύου της ΔΕΥΑΡ

Αναρτήθηκε χθες 20-12-2018 ηλεκτρονικά (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 68552) ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Διαρροών και Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Λίνδου Ρόδου»  προϋπολογισμού 1.313.400,00 € χωρίς τον ΦΠΑ το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Διαρροών και Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Λίνδου Ρόδου» η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και σταθμών συλλογής πληροφοριών, την επέκταση και εφαρμογή λογισμικού εφαρμογών SCADA τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού καθώς και λογισμικού εφαρμογών Η/Μ Συντήρησης, Ποιοτικού ελέγχου, την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων τελευταίας τεχνολογίας όπως μετρητές στάθμης, μετρητές παροχής κ.α. Ως μέρος της σύμβασης επιπλέον είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΡ στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου αυτού ολοκληρωμένου συστήματος.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Μανωλάκης Αλέξανδρος δήλωσε ότι «Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών, η ΔΕΥΑΡ επαυξάνει τα μέτρα που εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή διαχείριση του δικτύου της, τη συνέχιση της ομαλής και ποιοτικής υδροδότησης σε 24ωρη βάση, καθώς και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

Το νερό είναι ένας ανεκτίμητος, αλλά όχι και ανεξάντλητος φυσικός πόρος και οφείλουμε να το διαχειριζόμαστε με βιώσιμο και αειφόρο τρόπο, υλοποιώντας όλα τα αναγκαία έργα υποδομής».

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Χατζηδιάκος Φώτης σε δηλώσεις του σχετικά με τον διαγωνισμό τόνισε ότι «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα που θα συμβάλει καθοριστικά στη  διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού που απολαμβάνει η Δημοτική Ενότητα της Λίνδου.

Επιπλέον μέσα από τα έργα που υλοποιούμε και έχουμε προγραμματίσει να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα στοχεύουμε στην σημαντική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης σε όλη την έκταση του Δήμου, και κατ’ επέκτασιν στην αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων».

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.  (www.deyar.gr) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.