ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2314

 

 

YΠΕΡΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ζωηροτάτη κίνησις παρετηρήθη από των πρωινών ωρών χθες εις την αγοράν της Ρόδου επ’ ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων. Τα πάσης φύσεως καταστήματα, καταλλήλως διακεκοσμημένα, εξυπηρέτησαν πλήθη λαού, τα οποία επρομηθεύοντο διάφορα είδη. Εις την αγοράν τροφίμων παρετηρήθη υπερεπάρκεια εις όλα τα είδη, διεπιστώθησαν δε και ικανοποιητικώτεραι οικονομικαί δυνατότητες του κοινού, εν συγκρίσει προς παρελθόντα έτη.
Από ημερών η Εποπτεία Εμπορίου Δωδεκανήσου είχε λάβει όλα τα ενδεκνυόμενα μέτρα διά τον εφοδιασμόν της αγοράς διά κρεάτων, τροφίμων και φρούτων αι ενέργειαί της δε είχον άριστα αποτελέσματα.
Εξαιρετική κίνησις παρετηρήθη ιδιαιτέρως εις τα πτηνοπωλεία, όπου τα πλήθη συνωστίζοντο διά την προμήθειαν ινδιάνων και πουλερικών.
Εξάλλου, αι τιμαί, γενικώς, ήσαν προσιταί. 


ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 23 ΠΡΟΣΩΠΑ
ΧΑΡΤΟΠΑΙΖΟΝΤΑ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 24 (του ανταποκριτού μας). Αστυνομικά όργανα με επικεφαλής τον Ειρηνοδίκην της πόλεώς μας, συνέλαβον την ενδεκάτην νυκτερινήν χθες, ομάδα χαρτοπαικτών αποτελουμένην εξ 23 ατόμων. Οι συλληφθέντες μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας απεστάλησαν εις τον κ. Εισαγγελέα Κω.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Τρίτην θα αφιχθούν εις Ρόδον 30 ξένοι περιηγηταί προερχόμενοι εξ Αλεξανδρείας. Ούτοι επρόκειτο να αφιχθούν εις την πόλιν μας μεθαύριον.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Την 2αν μεταμεσημβρινήν της αύριον, εις την Σχολήν Χωροφυλακής Ρόδου οργανούται εορτή Χριστουγεννιάτικου δένδρου, εις την οποίαν θα μετάσχουν τα κάτω των 13 ετών τέκνων των αναπήρων και θυμάτων πολέμου της πόλεως Ρόδου και τα της ιδίας ηλικίας τέκνα των αξιωματικών και οπλιτών Χωροφυλακής.
Κατά την εορτήν αυτήν συμφώνως προς το πρόγραμμα, θα λάβουν χώραν χοροί, απαγγελίαι, μαθητική παράστασις και άλλαι εκδηλώσεις, θα επακολουθήση δε διανομή μικρών δώρων διά κληρώσεως εις άπαντα τα παιδιά. 

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΚΥΝΗΓΗΣΑΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΜΕΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΥΝΗΓΩΝ
Ως ανεκοινώθη προχθές το απόγευμα δι’ ιδιοκτήτου αεροπλάνου αφίκοντο εις Ρόδον, εκ Λονδίνου μέλη Αγγλικής Κυνηγετικής Λέσχης τα οποία εκυνήγησαν εις διαφόρους περιοχές της Ρόδου. 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Σήμερον την 4ην πρωινήν κωδωνοκρουσίαι όλων των ιερών ναών της πόλεως, εσήμανον την έναρξιν της Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων. Κατ’ ανακοίνωσιν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων τελεί την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Μητροπολιτικόν ναόν των Εισοδίων.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΚΩΣ, (Ιδ. ανταπόκρισις). Σήμερον την εσπέραν θα λάβη χώραν εις την πόλιν μας μεγάλη χοροεσπερίς του Γ.Σ. Ανταγόρα, αι εισπράξεις της οποίας θα διατεθούν υπέρ προικοδοτήσεως κορασίδων οπλιτών της Βασιλικής Χωροφυλακής.
Επίσης σήμερον θα προβληθή εις τον κινηματογράφον της πόλεώς μας Τουριστική ταινία γυρισμένη εις Κω.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Ορφανοτροφείον Θηλέων ευχαριστεί την Αδελφότητα Κρητών “Το Αρκάδι” διά την δωρεάν 200 δρχ. εις μνήμην του εκλιπόντος Φραγκούλη και εύχεται Καλά Χριστούγεννα.