Αύξηση πωλήσεων και κερδών για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Κατά 15,3% αυξήθηκαν οι πωλήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων το 2017, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα μικτά κέρδη κατέγραψαν αύξηση κατά 19,7%.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των ισολογισμών 730 τουριστικών εταιρειών που διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP.

Όπως επισημαίνεται, η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών αφίξεων συνέβαλε σε νέα βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα του τουρισμού το 2017. Ειδικότερα:

Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκαν κατά 15,3%, παράλληλα δε υπήρξε και συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει αύξηση των μικτών κερδών κατά 19,7%. 

Οι παραπάνω μεταβολές σε συνδυασμό και με τη σημαντική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων συνέβαλαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και στην κατακόρυφη αύξηση της κερδοφορίας, με την καταγραφή κερδών προ φόρου ύψους €284,1 εκατ. το 2017 (ετήσια αύξηση 73,4%). 

Τα κέρδη EBITDA διευρύνθηκαν κατά 19,6% το τελευταίο έτος και διαμορφώθηκαν σε €595,1 εκ. το 2017.

Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 6,7% το 2017/16, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση των καθαρών παγίων στοιχείων. Από πλευράς Παθητικού διαπιστώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 5,7% το τελευταίο έτος. Οι συνολικές μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 2,3%, ενώ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (16,1%) το 2017.

Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, βελτίωση παρουσίασαν τόσο οι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων όσο και οι δείκτες κερδοφορίας το 2017/16.