Μεγάλα έργα θα εκτελεστούν στη Ρόδο το 1959, δήλωσε ο δήμαρχος Μ. Πετρίδης

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΤΟ 1959 ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Χθες την 8.30 εσπερινήν συνήλθεν εις συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του κ. Αγιακάτσικα, το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου, προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων, επί σημαντικών ζητημάτων της Ρόδου, δια το προσεχές έτος. Τας εισηγήσεις των διαφόρων θεμάτων έκαμεν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης.
Μεταξύ άλλων, κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεζητήθη το θέμα της ανανεώσεως των συμβάσεων των διαφόρων δημοτικών συνεργείων και ελήφθησαν αποφάσεις επί του προγραμματισμού των εκτελεστέων κατά το προσεχές έτος έργων, εις την περιφέρειαν του Δήμου Ρόδου.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Το Συμβούλιον απεφάσισε την ενίσχυσιν των εξής Ιδρυμάτων: Πρεβεντόριον 5.000 δρχ., Ορφ. Αρρένων 5.000, Ορφαν. Θηλέων 25.000, Γηροκομείον 5.000, Οικοκυρική 10.000 και Εφορεία Σταδίου 5.000.

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Εν συνεχεία απεφασίσθη η ανανέωσις συνεργείων του Δήμου. Επίσης απεφασίσθη η χορήγησις αυξήσεως εις τους εργάτας του Δήμου από 1ης Ιανουαρίου. Ούτω οι λαμβάνοντες 45 δρχ. ημερησίως θα λαμβάνουν 50 δρχ. και οι λαμβάνοντες 49 δρχ. θα λάβουν 55. δρχ.
Τας εισηγήσεις δια τας αυξήσεις έκαμεν ο κ. Ζερβός.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
Ακολούθως ο Δήμαρχος εις εισήγησιν επί του Προγράμματος Έργων 1959 ανέφερεν ότι ταύτα θα απαιτήσουν πολλά χρήματα τα οποία θα εξευρεθούν δια δάνεια. Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος εισηγήθη την διαμόρφωσιν του χώρου των Νεωρείων, την ίδρυσιν νέου Νεκροταφείου, την εγκατάστασιν Ψυγείων και Ψυκτικών Θαλάμων εις Παλαιάν Αγοράν, την αγοράν αυτοκινήτων καθαριότητος αξίας 1.670.000 δρχ. κ.α. Η συζήτησις παρετάθη μέχρι του μεσονυκτίου.
 

ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΣΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Οι κάτοικοι της Κάσου διαμαρτύρονται εντόνως κατά της αποφάσεως του Δημάρχου κ. Καταλάνου περί διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Δήμαρχος έλαβε το μέτρον τούτο, δια να υποχρεωθούν οι καταναλωταί να εφοδιασθούν δια μετρητών, εις τα πλαίσια της προσπαθείας δι’ ανακαίνισιν του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος. Η διακοπή της παροχής ρεύματος εσημειώθη από της 18ης τρέχοντος.
Αι πληροφορίαι αυταί εγνωστοποιήθησαν δι’ αναφοράς της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καρπάθου.

ΑΝΑΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου ανασυνεκροτήθη ως εξής η Τριμελής Τοπική Επιτροπή Εργατικής Εστίας. Πρόεδρος Νικόλαος Δημητρίου Επιθεωρητής Εργασίας, αναπληρωτής αυτού Παντελής Καρτελιάς Νομαρχιακός Υπάλληλος. Ως μέλη, εκ της τάξεως των Εργαζομένων ο Γεώργιος Λαμπριανός Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου με αναπληρωτήν τον Γρηγόριον Μαλιαράκην του Σωματείου οδοκαθαριστών και εκ της τάξεως των εργοδοτών ο Αθανάσιος Κουταλιανός έμπορος, με αναπληρωτήν τον Σάββα Βρούχον, έμπορον.

Γραμματεύς της Επιτροπής θα είναι ο Μιχαήλ Χατζηνικόλας υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας με αναπληρωτήν τον Εμμανουήλ Χρύσαλλον Δασικόν υπάλληλον. Η θητεία της εν λόγω επιτροπής θα είναι διετής αρχομένη από της 1ης Ιανουαρίου 1959.

ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΘΗ ΕΝΑΣ ΕΛΕΦΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙΝΙ;
Ως πληροφορούμεθα υπό του Δήμου Ρόδου απεφασίσθη κατ’ αρχήν η αγορά ενός ελέφαντος εκ Βελγικού Κογκό, δια τον πλουτισμόν του Ζωολογικού κήπου του Ροδινιού. Σχετικώς, θα καταβληθή προσπάθεια όπως εξευρεθή εξημερωμένος ελέφας προς τον σκοπόν όπως είναι δυνατός ο επί της ράχεως του περίπατος μικρών παιδιών.