Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Ρόδου διαμαρτύρονται διότι χρησιμοποιούνται της ΑΣΤΕΡ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο κ. ΔΗΜ. ΧΕΛΜΗΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Χθες το απόγευμα, δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης κ. Δημήτριος Χέλμης, συνοδευόμενος υπό του διευθυντού του “Αστέρος” κ. Καραγιαννάκη, του μηχανικού κ. Σαρλή, του αρχιτέκτονος κ. Βουτσινά, του κ. Δέγλερη κ.α.

Κατά την ενταύθα παραμονήν του ο κ. Χέλμης θα εξετάση διάφορα τουριστικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το της επεκτάσεως των ξενοδοχείον του “Αστέρος”.

Ο κ. Χέλμης θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας, μετά της συνοδείας του αύριον.

ΟΙ ΠΡΩΤΟ ΕΥΝΟΗΘΕΝΤΕΣ ΤΡΕΙΣ ΡΟΔΙΟΙ ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ 40.000 ΔΡΧ. ΣΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΕΙΧΑΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ
Τρεις Ρόδιοι εκέρδισαν 40.000 δραχμάς δια του Λαϊκού Λαχείου, ευρεθέντες κάτοχοι του 2ου αριθμού εις την κλήρωσιν ήτοι του 9087. Ούτοι είναι ο Βασίλειος Κανάκης (κατέχων τα δύο τέταρτα) και οι Ευστάθιος Παπαδόπουλος και Αντωνάκης. Άπαντες είναι υπάλληλοι του ΡΟΔΑ. Το λαχείον επωλήθη από το πρακτορείον Γιαμαλή.

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου ανετέθησαν καθήκοντα Διευθυντού της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου εις το προϊστάμενον της Εποπτείας Εμπορίου κ. Κωνσταντίνου Τζωρτζάκην. Επίσης, συνεκροτήθη Διοικούσα Επιτροπή της Καπνοβιομηχανίας εκ των κυρίων Ευσταθίου Βόνδα διευθυντού Νομαρχίας κ. Μιχαήλ Φωστιέρη οικονομικού Εφόρου Ρόδου, Γεωργίου Μπάρδου Προέδρου της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών και Αργυρίου Θεοχάρη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΣΤΕΡ
Υπό της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου απεστάλη προς τον Γενικόν Γραμματέα του ΕΟΤ, τον Υπουργόν Εργασίας κ.α. το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Ένωσις Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου διαμαρτύρεται εντόνως δια συμπεριφοράν υπευθύνων Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου παρεκλίνουσαν αποστολής της 31 Δεκεμβρίου 1η Ιανουαρίου και κατά το παρελθόν αντικατέστησε πτωχούς ξενοδοχοϋπαλλήλους ανέργους εις διάφορα Κέντρα πόλεώς μας δια σπουδαστών. Εργοδόται συγκατετέθησαν εις τοιαύτην αντεργατικήν στάσιν Σχολής, Όθεν παρακαλούμεν λάβητε ενδεικνυόμενα μέτρα κατοχυρώσεως επαγγελματικών μας συμφερόντων.

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
Χθες η τιμή της χρυσής λίρας έκλεισε εις τας 302,80 δρχ.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ “ΑΟΥΖΟΝΙΑ”
Αύριον αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το τουριστικόν ατμόπλοιον “Αουζόνια” με ξένους περιηγητάς. Το εν λόγω σκάφος θα αποπλεύση αυθημερόν.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες ο κ. Νομάρχης εδέχθη εις συνεργασίαν τον Πρόεδρον της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου κ. Μπάρδον, τον πρόεδρον του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου κ. Λαμπριανόν και τους προέδρους των κοινοτήτων Αρχαγγέλου κ. Γιασιράνην και Αφάντου κ. Βενετοκλήν.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
Υπό συνεργείου του Νέου Εργατικού Κέντρου επ’ ευκαιρία των εορτών, διενεμήθησαν εις παιδιά 25 απόρων οικογενειών εργατών δέματα, περιέχοντα παιχνίδια και άλλα δώρα. Η διανομή εγένετο την 31ην Δεκεμβρίου.