Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Συνέρχεται στις 9 Ιανουαρίου, με τηλεδιάσκεψη η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην πρώτη συνεδρίασή της για την καινούρια χρονιά.

Με αυτή τη συνεδρίαση ξεκινούν στην ουσία και οι διάφορες δράσεις της περιφέρειας για το 2019 καθώς «ανοίγουν» οι κωδικοί για να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνει δαπάνες για έργα και παρεμβάσεις σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε περίπου 103 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 73 αντιστοιχούν στο νομό Δωδεκανήσου.

Έτσι λοιπόν στην πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η δέσμευση των πιστώσεων για τις δαπάνες της νέας χρονιάς που αφορούν και τους δύο νομούς, και των ανελαστικών υποχρεώσεων των δύο περιοχών. Επίσης θα γίνει η έγκριση των πιστώσεων για τα έργα στις δύο περιφερειακές ενότητες.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής:
1. ∆έσμευση πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

2. ∆έσμευση πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

3. Ανάληψη ανελαστικών υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

4. Ανάληψη ανελαστικών υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

5. Αναλήψεις υποχρεώσεων πολυετούς Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

6. Αναλήψεις υποχρεώσεων πολυετούς Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

7. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

8. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

9. Έγκριση πιστώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

10. Έγκριση πιστώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

11. Έγκριση τροποποίησης μελέτης (1η) του έργου: «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου».

12. Έγκριση 1ου Πρακτικού (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισμού με α/α συστήματος 77677 του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου».

13. Έγκριση 1ου Πρακτικού ∆ημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «∆ιαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας».

14. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού Κως – Κέφαλος 2017».

15. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιεξαγωγής Κληρώσεων Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισμών από τη Μη.Μ.Ε.∆. για το έτος 2019.

16. Έγκριση όρων διαγωνισμού, συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».

17. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ    ΥΛΙΚΗΣ    ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ,    ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ    ∆ΑΠΑΝΕΣ    ΚΑΙ    ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2020 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ».