Πολλά ζευγάρια νεονύμφων για διακοπές στη Ρόδο

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. Δ. ΧΕΛΜΗΝ

ΕΞΗΤΑΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης είχε χθες μακράν συνεργασίαν μετά του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης και προέδρου του Δ.Σ.. “Αστέρος” κ. Δ. Χέλμη επί ζητημάτων αφορόντων την αξιοποίησιν των τουριστικών εγκαταστάσεων της Ρόδου των οποίων την διαχείρησιν έχει η Εταιρεία.

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου ανεκοινώθη ότι κατά την εορτήν των Θεοφανείων την προσεχή Τρίτην η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν είς τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού όπου θα προσέλθη την 8ην πρωινήν. Ο Αγιασμός θα αρχίση την 10.30 π.μ.

Την 11ην προπορευομένων της Φιλαρμονικής του Δήμου των Φανών, Εξαπτερύγων, Λαβάρων του Χώρου των Ιεροψαλτών και σύμπαντος του Ιερού Κλήρου της Πόλεως, ακολουθούντος του λαού η Α.Σ. μετά των Αρχών και των λοιπών Επισήμων θα κατευθυνθή εν Λιτανεία εις την προκαθορισμένην Προβλήτα, όπου μετά την νενομισμένην δέησιν, θα ρίψη τον Σταυρόν είς την θάλασσαν προς καθαγιασμόν των υδάτων.

Ως εγνώσθη παρεκλήθησαν όπως παραστούν τιμητικώς είς την τελετήν Τμήμα της Χωροφυλακής, Άγημα Ναυτών, Ομάδες Προσκόπων και αί Οδηγοί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ κ. ΧΕΛΜΗΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την μεσημβρίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου εδέχθη επίσκεψιν του αφιχθέντος προχθές είς Ρόδον Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης κ. Δημητρίου Χέλμη. Ενωρίτερον ο κ. Χέλμης επεσκέφθη τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην.

Ο Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, από της πρωΐας χθες επελήφθη της εξετάσεως διαφόρων τουριστικών ζητημάτων και ιδιαιτέρως ζητημάτων των κρατικών ξενοδοχείων Ρόδου, τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία “Αστήρ”.

Παραλλήλως οι συνοδεύοντες τον κ. Χέλμην μηχανικοί και αρχιτέκτονες ήρχισαν την εξέτασιν του θέματος επεκτάσεως των ξενοδοχείων, συμφώνως προς σχετικήν υπόσχεσιν δοθείσαν υπό της Εταιρείας “Αστήρ” προς την Κυβέρνησιν.

Ο κ. Χέλμης θα αναχωρήση επιστρέφων είς Αθήνας σήμερον.

ΠΟΛΛΑ ΖΕΥΓΗ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Από της επομένης των Χριστουγέννων ήρχισαν αί αφίξεις είς Ρόδον ζευγών νεονύμφων εκ διαφόρων πόλεων της Ελλάδος.

Πάσης οικονομικής καταστάσεως ζεύγη φιλοξενούνται εις τα ξενοδοχεία της Ρόδου από των μεγαλυτέρων και πολυτερεστέρων μέχρι των μικροτέρων. Είς τάς οδούς της Ρόδου διακρίνονται κατ’ αυτάς νεαρά ζεύγη τα οποία αποθαυμάζουν τάς καλλονάς της πόλεως και τα αρχαιολογικά μνημεία.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας)- Ο συμπαθητικός εστιάτωρ κ. Αλέκος Δρίβας όστις τόσον συνέβαλεν είς την τουριστικήν ανάπτυξιν της Πάτμου, ασθενήσας σοβαρώς από συμφόρησιν ηναγκάσθη να εκποιήση και διαλύση το κατάστημα του εστιατόριον. Τούτο ηγοράσθη υπό αιγυπτιώτου φίλου συμπατριώτου και ωργανούμενον αρτιώτερον θα συνεχίση ως εστιατόριον λίαν προσεχώς.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΑ “ΟΛΥΜΠΙΑ” ΚΑΙ “ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΚ”
Την 5ην Φεβρουαρίου αναμένεται να καταπλεύση είς Ρόδον το Ελληνικόν υπερωκεάνειον “Ολυμπία” με πολλούς περιηγητάς, εκτελούν μεγάλην κρουαζιέραν ανά το Αιγαίον. Εξ’ άλλου, την 19ην Φεβρουαρίου θα καταπλεύση εις Ρόδον το βρετανικόν υπερωκεάνειον “Μπριττάνικ” με ξένους περιηγητάς.