Μειώθηκε ο αριθμός των απόρων στα Δωδεκάνησα

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙ’ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ

Εντός των ημερών αναμένεται να αφιχθεί εις Ρόδον ο Διευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας, ο οποίος θα διενεργήσει επιβεβαιωτικήν έρευναν εις Δωδεκάνησον, εν σχέσει προς την διεξαχθείσαν απογραφήν των βιομηχανικών και εμπορικών καταστημάτων Δωδεκανήσου. Αι εν λόγω πληροφορίαι παρεσχέθησαν εκ του εν Ρόδω Γραφείου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, προστίθεται δε ότι η έρευνα θα γίνει εν συνεργασία υπαλλήλων εις δύο μόνον σημεία της Περιφερείας Δωδεκανήσου.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΥΠΕΡ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, υπό του Υπουργείου Προεδρείας Κυβερνήσεως διεβιβάσθη προς το Υπουργείον Οικονομικών έγγραφον του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου, σχετικόν με την νομοθετικήν κατοχύρωσιν της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου ήτις πραγματοποιουμένη, θα εξασφαλίσει εργασίαν εις 200 εργατοϋπαλλήλους. Διά του διαβιβαστικού εγγράφου συνιστάται όπως το Ροδιακόν αίτημα, εξετάσθει μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.

ΟΥΔΕΙΣ ΕΠΑΘΕ ΤΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ “ΙΑΚΩΒΟΣ”
Κατ’ αναφοράν του λιμενοσταθμού Μεγίστης προς το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου το πετρελαιοκίνητον “Ιάκωβος” νηολογίου Ρόδου 33 το οποίον λόγω θαλασσοταραχής είχε ποδίσει εις τον λιμένα Μάκρης της Τουρκίας κατέπλευσεν εις Μεγίστην προχθές την 9ην νυκτερινήν. Τα μέλη του πληρώματος και οι επιβάται είναι άπαντες εν τάξει.

ΕΜΕΙΩΘΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ
Ως ανεκοινώθη εκ της αρμοδίας υπηρεσίας κατά το παρελθόν έτος ο αριθμός των απόρων εμειώθη σημαντικώς, εν συγκρίσει με εκείνον των προηγουμένων ετών. Συμφώνως προς στατιστικά στοιχεία ο αριθμός των απόρων κειμένεται μεταξύ 30 και 35% ενώ προ 4ετίας ήτο 60% περίπου επί του συνολικού πληθυσμού του Νομού Δωδεκανήσου.

ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διά τηλεγραφήματός του ο Υπουργός Εργασίας κ. Δημητράτος, εύχεται προς άπαντας τους εργατοϋπαλλήλους της Δωδεκανήσου όπως το νέον έτος είναι ευτυχές δι’ αυτούς και τας οικογενείας των. Το εν λόγω τηλεγράφημα ελήφθη εις τα Γραφεία του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου, είναι δε απάντησις εις ευχετήριον τηλεγράφημα των εργατοϋπαλλήλων προς τον κ. Υπουργόν.

ΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΛΩΝΑ
Υπό του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος ενεκρίθη η δωρεάν παραχώρησις εις την Σχολικήν Εφορείαν της κοινότητος Μαλώνας, του εις την θέσιν Κηπούλα εκκλησιαστικού κτήματος, διά την ανέγερσιν νέου Διδακτηρίου. Επίσης εξουσιοδοτήθη η εκκλησιαστική Επιτροπή Μαλώνας να προβή εις την υπογραφήν του σχετικού πρακτικού παραχωρήσεως.

AΡΧΙΖΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ
Από της σήμερον αρχίζει λειτουργούν εις το Γεωργικόν Σχολείον Καλαμώνος, η Σχολή Βραχείας Διαρκείας διά την εκπαίδευσιν αγροτών εις τα κλαδεύματα, συμφώνως προς σχετικήν απόφασιν του Υπουργείου Γεωργίας. Εις την εν λόγω Σχολήν, θα φοιτήσουν άνω των 20 αγροτών, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν  εις το κλάδευμα, βάσει των επιστημονικών δεδομένων και οδηγιών.