Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου 1959

ΠΑΡΕΤΑΘΗ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 15ης ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ

Δια τηλεγραφικής διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Νομαρχίαν, εγνωστοποιήθη ότι παρετάθη η προθεσμία δια το κλείσιμον των διαχειρίσεων του οικονομικού έτους 1958 υπό των Δήμων και Κοινοτήτων, μέχρι της 15ης Ιανουαρίου 1959, προς διευκόλυνσιν των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών. Κατόπιν τούτου ειδοποιήθησαν σχετικώς άπαντες οι Δήμοι και αι κοινότητες του Νομού.

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάροχυ συνεκροτήθη το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Νομού δια το έτος 1959. Πρόεδρος του Συμβουλίου διωρίσθη ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Ευστάθιος Βόνδας, μέλη δε ο πρωτοδίκης κ. Δημήτριος Μάμαλης, ο τμηματάρχης της Νομαρχίας κ. Ναπολέων Ξανθούλης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύριος Θεοχάρης, ο Διευθυντής του Δήμου Ρόδου κ. Παύλος Καραπέτρος και ο γραμματεύς της κοινότητος Ασφενδιού Κω κ. Παναγιώτης Αναστασίου.
Γραμματεύς του Συμβουλίου θα είναι ο κ. Φραγκίσκος Σαρρής.

ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου δια της οποίας προβλέπεται η διάθεσις 10.000 δραχμών, προς ενίσχυσιν της Οικοκυρικής Σχολής. Το εν λόγω ποσόν θα διατεθή δια τροφεία και δίδακτρα υποτρόφων εις την Σχολήν.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
Χθες το απόγευμα ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου συνεργάσθη μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδη, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.

ΑΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΝΗΣΟΥΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου υπό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών απεστάλησαν 4866 σάκκοι αλεύρου οι οποίοι θα διανεμηθούν εις τους ορεινούς κατοίκους της Ρόδου και εις τους απόρους των νήσων Σύμης, Τήλου, Νισύρου, Χάλκης και Καστελλορίζου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης συνεργάσθη μετά του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Κωσταρίδη μετά των Προέδρων των κοινοτήτων Πυλίου και Καρδαμένης μετά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου και μετά του Διοικητικού Συμβουλίου των Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Κατά πληροφορίας μας εξ Αυστραλίας την 21ην παρελθόντος μηνός ανεχώρησαν εκ της εν λόγω χώρας πολλοί Δωδεκανήσοι επιστρέφοντες εις Ρόδον. Εξ άλλου έτεροι Δωδεκανήσιοι ανεχώρησαν δια φορτηγών επιστρέφοντες και αυτοί εις Αθήνας.

ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Υπό του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή απεστάλη προς το ΕΚΔ το ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Ευχαριστώ θερμώς δι’ ευχάς εργατών. Αντεύχομαι»
Κωνστ. Καραμανλής
Πρόεδρος Κυβερνήσεως»

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Η.Ε.Ρ.
Χθες την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης είχεν ιδιαιτέραν σύσκεψιν μετά του Προέδρου, του Εντεταλμένου Συμβούλου και του Τεχνικού Διευθυντού της Ηλεκτρικής Εταιρείας Ρόδου. Κατά την εν λόγω σύσκεψιν εξητάσθησαν διάφορα ζητήματα της Ηλεκτρικής Εταιρείας.