Αρκετοί οι «ξεχασιάρηδες» προπονητές

Μόνο λίγοι δεν είναι οι προπονητές που έχουν αμελήσει την έκδοση της ταυτότητας τριετίας UEFA/ΕΠΟ, για την οποία όφειλαν να μεριμνήσουν μέχρι το τέλος του 2018.  

Η ΕΠΣΔ καλεί τους «ξεχασιάρηδες» να τακτοποιηθούν το συντομότερο, καθώς χωρίς την ταυτότητα τριετίας, δεν θα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν σε ομάδες. 

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: 
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου 
2.    Μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου 
3.    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου 
4.    Φωτοτυπία του διπλώματος προπονητή 
5.    Φωτοτυπίοα πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 
6.    Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών 
7.    Καταβολή παραβόλου 200 ευρώ 
8.    Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συλλέξουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, οφείλου να τα αποστείλουν στην ΕΠΣΔ σε ηλεκτρονική μορφή (σε pdf τα δικαιολογητικά και σε jpg η φωτογραφία). 

Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απ’ ευθείας στην ΕΠΟ, δεν θα γίνονται δεκτά.