Η τραγωδία του 1959 στην Κάλυμνο: Καταπλακώθηκαν 4 σπίτια από πτώση ογκόλιθων βάρους 50 τόνων

ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ

ΚΑΤΕΠΛΑΚΩΘΗΣΑΝ 4 ΟΙΚΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΕΚ ΠΤΩΣΕΩΣ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΒΑΡΟΥΣ 50 ΤΟΝΝΩΝ
Εφονεύθησαν μία γυνή με τα δύο τέκνα της
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).

Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν σήμερον εις Κάλυμνον το οποίον ανεστάτωσεν όλους τους κατοίκους της νήσου μας, οίτινες διατυπώνουν δια ποικίλων σχολίων την εκπληξίν των δια το ασύνηθες γεγονός.

Τας πρώτας πρωινάς ώρας της σήμερον ογκόλιθοι, εκ των οποίων εις ήτο βάρους 50 περίπου τόννων, κατεπλάκωσαν 4 οικίας της Καλύμνου. Το τραγικόν όμως είναι ότι εφονεύθησαν εκ των ογκολίθων μία μητέρα με τα δύο τέκνα της.

Πάραυτα αι αρχαί έσπευσαν επί τόπου και εξήτασαν τα αίτια, αλλά ουδέν ανεκοινώθη.
Εν τω μεταξύ ολόκληρος η περιοχή απεκλείσθη και εκηρύχθη επικίνδυνος.

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Κατά νεώτερον τηλεγράφημα, την 0.30 πρωινήν, συνεπεία κατολισθήσεως όγκων χωμάτων μετ’ ογκολίθων εις τας Βορειοανατολικάς παρυφάς της πόλεως Καλύμνου, κατέρρευσεν η οικία Νικολάου Πονήρη, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν εντός αυτής η Νίκη σύζυγος Νικ. Πονήρη ετών 35 και τα τέκνα αυτής Μιχαήλ, ετών 7 και Αντωνία 8 μηνών, ενώ έτερα δύο τέκνα των διεσώθησαν. Σοβαράς ζημίας υπέστησαν έτεροι τρεις οικίαι καταστάσαι επικινδύνως ετοιμόρροποι.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ανεχώρησε χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής ο υπουργός Οικισμού κ. Κεφαλογιάννης όστις είχε αφιχθή εις Ρόδον ανεπισήμως.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Εις την Κλινικήν του κ. Καραγιάννη την 12-1-59 η κ. Μαστρογιαννάκη έτεκεν την πρωτότοκον θυγατέρα.
Εις τους ευτυχείς γονείς ευχόμεθα να τους ζήση.
Η Διοίκησις του ΝΕΚ
 

ΓΑΜΟΙ
- Ιωάννης Καπετανάκης Ελένη Λαμπαδαρίου, ενυμφεύθησαν.
Θερμά συγχαρητήρια.
- Τώνης Ερίνης Άννα Σαλαχούρη, ενυμφεύθησαν.
Θερμά συγχαρητήρια
- Θέμης Χριστόπουλος Ματίνα Φωτάρα, ενυμφεύθησαν.
Θερμά συγχαρητήρια Γ.Α.

ΠΕΝΘΗ
Μία συμπαθής φυσιογνωμία ενθυμίζουσα τας μορφάς των παλαιών αρχοντικών οικογενειών της Ρόδου εκηδεύθη προχθές εν μέσω των θερμών εκδηλώσεων συμπαθείας και πένθους της κοινωνίας μας, εις ηλικίαν 95 ετών ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΗΣ υιός του αειμνήστου Ιωάννου Βενετοκλή πρώτου εξαδέλφου των Μεγάλων ευεργετών της Κοινότητος Μίνωος και Δημητρίου των Βενετοκλέων και εκ των εγκριτωτέρων παραγόντων της Κοινότητος και τακτικού μέλους των σωματείων της.

Ο Παναγιώτης Βενετοκλής ασχοληθείς με τα γεωργικά ζητήματα δεν ηκολούθησε το επάγγελμα του πατρός του, όστις διατηρεί άρτιον βιβλιοπωλείον εις την πόλιν μας, εγκατασταθείς δε εις Αφάντου, όπου ανέπτυξεν όλην την δραστηριότητά του, έγινεν ο πρόδρομος γεωργικής αναπτύξεως της κοινότητος, εις την οποίαν αφήκεν άφθονα τα ίχνη της δραστηριότητάς του.

Την βαρυπενθούσαν οικογένειαν Βενετοκλή η “Ροδιακή” συλλυπείται θερμώς ευχόμεθα γαίαν ελαφράν εις τον μεταστάντα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Σήμερον το απόγευμα υπό την προεδρίαν του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου θα συνέλθουν εις συνεδρίασιν τα Δ.Σ. του Νομαρχιακού Ταμείου της Λαϊκής Στέγης, ΟΔΑΠΔΔ, Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών.

ΔΙΑ ΣΤΟΛΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Ως εγνώσθη το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων απέστειλε εις τους Προσκόπους της Κοινότητος Ολύμπου Καρπάθου 150 πήχεις ύφασμα δια στολάς.