Καρπάθιος μαθητής διακρίθηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό έκθεσης το 1959

150.000 ΔΡΧ. ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΛΛΑΣ” ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟ

Ως ανεκοινώθη, υπό του Παραρτήματος της “Φανέλλας του Στρατιώτου” Ρόδου συνεκεντρώθησαν 150.000 δραχμαί, προϊόν του διεξαχθέντος εις Δωδεκάνησον εράνου. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, υπολείπονται εισέτι τα αποτελέσματα ορισμένων νήσων και κοινοτήτων, παρακαλούνται δε οι υπεύθυνοι όπως αποστείλουν το ταχύτερον το προϊόν του Εράνου.

Η ΔΩΔ/ΣΟΣ ΕΙΣ ΥΨΗΛΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εις το κυκλοφορήσαν Δελτίον της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος περιλαμβάνονται Στατιστικά Στοιχεία εν σχέσει προς την παραγωγήν Δημητριακών εις διαφόρους περιοχάς της χώρας. Δια την Δωδεκάνησον αναφέρεται ότι συμφώνως προς τα τελικά δεδομένα της συγκεντρώσεως σίτου της συγκομιδής 1958, παρήχθη ποσότης 1.645.187 οκάδων σίτου. Σχετικώς προστίθεται ότι η Δωδεκάνησος ευρίσκεται εις ικανοποιητικόν επίπεδον από απόψεως σιτοπαραγωγής, εν συγκρίσει προς πλείστας άλλας περιοχάς της χώρας.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜ. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΙΗΛΘΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ο Αρχηγός των Φιλελευθέρων κ. Σοφοκλής Βενιζέλος διήλθε προχθές εκ Ρόδου, προερχόμενος εξ Αλεξανδρείας. Ο κ. Βενιζέλος επέβαινε του τουριστικού ατμοπλοίου “Εσπέρια”, εξήλθε δε εις την πόλιν κατά τας απογευματινάς ώρας, όπου και συνηντήθη με παράγοντας του Κινήματος των Φιλελευθέρων. Ο κ. Βενιζέλος ανεχώρησε δια του ιδίου μέσου, επιστρέφων εις Αθήνας.

ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Την προσεχή Παρασκευήν θα πραγματοποιηθή Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου η οποία θα ασχοληθή με το θέμα της υπογραφής Συλλογικών συμβάσεων με τους εργοδότας. Κατά την εν λόγω Συνέλευσιν θα εκλεγούν δύο Επιτροπαί εκ των οποίων η μία θα διαπραγματευθή την υπογραφήν συλλογικής συμβάσεως με τους επιχειρηματίας ξενοδόχους η δε δευτέρα την υπογραφήν συμβάσεως με τους εστιάτορας και ιδιοκτήτας καφενείων.

ΔΙΕΚΡΙΘΗ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Η Διεύθυνσις Μέσης Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας, προέβη εις την τελικήν επιλογήν των τριών καλυτέρων εκθέσεων των μαθητών Γυμνασίων, συμφώνως προς προκηρυχθέντα υπό της “Νέας Σκηνής” του κ. Κωστή Λειβαδέα και διεξαχθέντα προς τινος διαγωνισμόν. Θέμα της εκθέσεως ήτο:”Ποίον εκ των αρχαίων τραγικών προτιμάτε και διατί». Κατά σχετικάς πληροφορίας, το δεύτερον βραβείον του διαγωνισμού δίδεται εις τον μαθητή Λάμπρου του Γυμνασίου Καρπάθου.

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΥΝΕΣΤΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Μεταδίδεται εκ Καρπάθου ότι πρωτοβουλία του Μητροπολίτου κ. Αποστόλου συνεστήθησαν εις όλας τας ενορίας Απερείου ταμεία προικοδοτήσεως ορφανών απόρων και απροστάτευτων κορασίδων.
Τα ταμεία ταύτα θα ενισχύονται παρά της κοινότητας και εξ άλλων δωρεών δια του κεφαλαίου των δε θα εκδίδωνται βιβλιάρια προικοδοτήσεως δι’ απόρους κορασίδας. Τα εν λόγω βιβλιάρια θα συμπεριλαμβάνουν αργότερον και άλλα ποσά τα οποία θα χορηγούνται κατά καιρούς υπό ιδιωτών ή και υπό των ενοριακών ταμείων.