Έρευνες για διαπίστωση ευθυνών διενεργούνται στην Κάλυμνο μετά το δυστύχημα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ

Την αγαπημένην μας Γλυκερία Α. Κισσόγλου που αρίστευσεν εις τας διπλωματικάς εξετάσεις της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής, λαβούσαν τον πρώτον βαθμόν συγχαίρομεν εγκαρδίως.
Χ.Ζ.

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥ “ΟΛΥΜΠΙΑ”
Πεντακόσιοι Αμερικανοί Κροίσοι θα επιβαίνουν του υπερωκεανείου “Ολυμπία”, το οποίον αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον την 5ην Φεβρουαρίου. Το “Ολυμπία”, εν συνεχεία θα επισκεφθή και την Κω.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Χθες το απόγευμα δια του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου. Κατά σχετικάς πληροφορίας ο κ. Νομάρχης θα παραμείνη εις Αθήνας επ’ αρκετάς ημέρας, δεδομένου ότι η εκεί μετάβασις του οφείλεται εις λόγους υγείας.

ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΩΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ε.Ε.

Χθες την μεσημβρίαν επραγματοποιήθη συνεδρίασις του Δ. Συμβουλίου του Νέου Εργατικού Κέντρου προς συζήτησιν διαφόρων εργατικών ζητημάτων. Μεταξύ άλλων απεφασίσθη η υποβολή καταστάσεων των απόρων εργατών εις την Μητρόπολιν, προκειμένου να τύχουν βοηθημάτων, συμφώνως προς υπόσχεσιν του Μητροπολίτου. Εν συνεχεία απεφασίσθη όπως υποβληθούν διαμαρτυρία εις τον ΑΟΕΚ και την Νέαν ΓΣΕΕ, δια την καθυστέρησιν διανομής των 12 Εργατικών Κατοικιών.

ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 14 (Του ανταποκριτού μας). Μετά το δυστύχημα εις Κάλυμνον όπου κατεπλακώθησαν 4 οικίαι υπό ογκολίθων, η περιοχή όπου έλαβε χώραν το τραγικόν περιστατικόν εχαρακτηρίσθη ως επικίνδυνος.
Εν τω μεταξύ αι αρχαί ερευνούν δια την διαπίστωσιν τυχόν ευθυνών.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΑΣ
Ως εγνώσθη, υπό του Υπουργού της Παιδείας κ. Βογιατζή υπεγράφη και απεστάλη προς δημοσίευσιν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο καταρτισθείς πίναξ προακτέων εις Βοηθούς Γυμνασιάρχας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 16 καθηγηταί υπηρετούντες εις Δωδεκάνησον.

Ούτω προάγονται οι Κανάρης, Κουζουκάκης, Εμμαν. Μπακίρης, Μιχ. Σαμάρκος, Ιωάννης Σκαρδάσης, Δημήτριος Κοτζιάς, Αγγελική Σπύρου, Γεώργιος Καμπούρης, Ιωάννης Στεφανίδης, Μαρία Τσαγγάρη, Στέφανος Κορφιάς, Γεώργιος Λυσικάτος, Εμμανουήλ Καρυώτης, Μαρία Βαλσάμη, Κωνσταντίνος Ζαχαρίου, Ιωάννης Ασπρουλάκης, Θεόφιλος Πατέλης.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Φ.Ο.Ρ.
Ως πληροφορούμεθα, υπό της Διοικήσεως του Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου, μεταξύ άλλων ιδεών μελετάται η οργάνωσις εις Ρόδον Διεθνών Αγώνων Υποβρύχιου Αλιείας.
Η διεξαγωγή των αγώνων θα λάβη χώραν το προσεχές θέρος, θα καταβληθή δε προσπάθεια όπως μετάσχουν των αγώνων πολλοί ξένοι άσσοι.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- Σήμερον την 5ην απογευματινήν, θα πραγματοποιηθή υπό την Προεδρείαν του Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδη, μεγάλη σύσκεψις των βαθμοφόρων προσκόπων της Περιφερείας, προς συζήτησιν προτάσεων, δια την τόνωσιν της Προσκοπικής Κινήσεως εις Ρόδον.

- Ανεχώρησε χθες εις Αθήνας ο Προϊστάμενος του εν Ρόδω Γραφείου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κ. Αρκάς. Ο κ. Αρκάς θα μετάσχη εις Αθήνας ειδικής Σχολής Μετεκπαιδεύσεως.