Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός  για το κτίριο της Ροδιακής Έπαυλης

Προκηρύχθηκε από το δήμο Ρόδου ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του κτιρίου της Ροδιακής Έπαυλης, το οποίο ως γνωστό είναι ετοιμόρροπο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο προϋπολογισμός του έργου, που χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο, ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-2-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-2-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95 του Ν 4412/2016.

H συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε μήνες (15) μήνες. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην τάξη 2η και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην τάξη Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 29.032,26 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.