6.722 καταστήματα υπήρχαν στα Δωδεκάνησα το 1959

Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Τ.Λ.

ΕΧΕΙ 6722 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Υπό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανεκοινώθη ότι περατωθείσης της γενικής απογραφής των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών και λοιπών καταστημάτων της χώρας, συνεκεντρώθησαν ήδη τα απογραφικά δελτία.

Βάσει των συγκεντρωθέντων δελτίων, εις τον Νομόν Δωδεκανήσου λειτουργούν 6.722 καταστήματα.

Ο Νομός Δωδεκανήσου έχει μεγαλύτερον αριθμόν καταστημάτων από 33 άλλους Νομούς και μικρότερον από 15 νομούς μεταξύ των οποίων οι νομοί Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Ηρακλείου και Σερρών.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΔΙΚΑΙΩΘΗΣΑΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Υπό της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Στέγης ενεκρίθη, κατά την τελευταίαν της συνεδρίασιν, η χορήγησις διαφόρων στεγαστικών δανείων εις κατοίκους των κοινοτήτων της Ρόδου. Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν ενεκρίθησαν τα εξής κατά κοινότητα δάνεια: Εκ της κοινότητος Αρχαγγέλου εις τον Σάββαν Χατζηνικόλα 10.000 δραχμαί εις δύο δόσεις και Στέφανον Χατζηγρηγορίου 4.000 δραχμαί. Εις την κοινότητα Καλυθιών: Μιχαήλ Αναστασάν 3.000, Γεώργιον Ταχραμάνην 1.500, Γεώργιον Παπαγεωργίου 12.000 εις δύο δόσεις και Σάββαν Σαββάκην 6.000. Εις την κοινότητα Κοσκινού: Γεώργιον Ισκάν 5.000, Νικόλαον Αϊβάζην 5.000, Νικόλαον Μπάρδον 2.000 και Ιωάννην Πιννήν 2.000. Εις την κοινότητα Ιστρίου: Μαρίαν Κωτιάδου 8.000 εις δύο δόσεις. Εις την κοινότητα Μονολίθου: Χρυσάνθην Διακοσάββα 6.000. Εις την κοινότητα Λάρδου Ευάγγελον Καλαθενόν 2.000. Και εις την κοινότητα Παστίδος: Νικόλαον Σπάρταλην 2.500, Στέργον Πάτταν 2.500, Σάββαν Καλαγρήν 3.000, Δημήτριον Τσάππην 2.500 και Ιωάννην Πάτταν 3.300 δραχμαί.
Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εις το Γραφείον Νομομηχανικού Ρόδου εντός 15 ημερών.

“ΤΟΠΙΚΑΙ” ΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
Από της πρωΐας χθες εσημειώθη εις Ρόδον πτώσις βροχής, με διακοπάς κατά διαστήματα, η οποία γενικώς είναι ωφέλιμος, παρά το γεγονός ότι αι καλλιέργειαι δεν έχουν ανάγκην ύδατος, λόγω των επανειλημμένων τελευταίως βροχών. Αξιοσημείωτον είναι ότι αι βροχαί εις Ρόδον είναι κατά το πλείστον τοπικαί, τούτο δε εμφαίνεται εκ του ότι ενώ το βροχόμετρον Βάρης εσημείωσε υδατόπτωσιν κατά τας τελευταίας 84 ημέρας 685 χιλιοστών, το βροχόμετρον Σιαννών εσημείωσε κατά την αυτήν χρονικήν περίοδον 376 χιλιοστά και το βραχόμετρον Ρόδου υπερέβη τα 1000 χιλιοστά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙ’ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου καταρτίζεται εγκύκλιος η οποία θα κοινοποιηθή προς άπαντας τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων της Δωδεκανήσου εν σχέσει προς την απογραφήν των δια σίτου καλλιεργηθεισών εκτάσεων. Δια της εγκυκλίου θα εφιστάται η προσοχή των σιτοκαλλιεργητών όπως υποβάλουν τας δηλώσεις των μέχρι της 1ης Μαρτίου δεδομένου ότι άλλως δεν θα δυνηθούν να παραδώσουν σίτον κατά την προσεχή συγκέντρωσιν.

ΑΠΟ 2500 ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΕΙΣ 3500 ΑΙ ΚΛΙΝΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Π.Π. ΡΟΔΟΥ
Αξιόλογος δραστηριότης παρατηρείται κατ’ αυτάς εις την πόλιν της Ρόδου εις τον τομέα της ανεγέρσεως νέων ξενοδοχείων, προς υποδοχήν των Γερμανών, Αμερικανών, Ελβετών, Σκανδιναβών και Γάλλων τουριστών, οι οποίοι θα επισκεφθούν την Ρόδον εντός του 1959.

Ήδη ανεγείρονται 2 νέα ξενοδοχεία, ενώ υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 άλλων προετοιμάζεται η ανέγερσις. Παραλλήλως επίκειται η έναρξις των εργασιών επεκτάσεως του ξενοδοχείου των Ρόδων και του ξενοδοχείου της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Τα εν λόγω ξενοδοχεία θ’ αποπερατωθούν κυρίως δια δανείων, χορηγουμένων υπό της Κυβερνήσεως, εις τα πλαίσια της γενικωτέρας τουριστικής προσπαθείας της.
Υπολογίζεται ότι ενώ κατά το 1958 η Ρόδος διέθεσε 2500 κλίνας ξενοδοχείων και εις πανσιόν, κατά το 1959 η Ρόδος θα προσφέρη 3500 κλίνας και πλέον.