Οι διευθυντές κλινικών και εργαστηρίων του νοσοκομείου Ρόδου το έτος 1959

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Υπό του υπουργού και του υφυπουργού της Προνοίας υπεγράφη απόφασις διορισμών διευθυντών κλινικών, ιατρείων και εργαστηρίων των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ρόδου.

Ούτω, διορίζονται εις το Γενικόν Νοσοκομείον Ρόδου: οι Παθολογική κλινική Εμμ. Παπαβασιλείου, χειρουργική Ι. Πούμπουρας, Λάζ. Τηλιακός μαιευτική-γυναικολογική, Σ. Ψαρομπάς, παιδιατρική Γ. Περδικάκης, ακτινολογικόν εργαστήριον Ι. Μιχάλης, μικροβιολογικόν Ελένη Λιακάκου, αναισθησιολόγος Ι. Σγαρδώνης.
Σανατόριον Δωδεκανήσου: Φυματιολογική κλινική Εμμ. Κωσταρίδης.

ΕΙΣ 33.000.000 ΔΡΧ. ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1959 ΔΙ’ ΕΡΓΑ Κ.ΛΠ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα το ύψος του Προϋπολογισμού 1959 του Δήμου Ρόδου ανέρχεται εις 33 εκατομμύρια δραχμών.
Ο εν λόγω προϋπολογισμός δεν έχει εισέτι εισαχθή προς έγκρισιν εις το Δημοτικόν Συμβούλιον θα συζητηθή δε την προσεχή Δευτέραν.

ΕΙΣ 1.668.000 ΔΡΑΧΜ. ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙ 500.000 ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΙ’ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
Την προσεχή Τρίτην το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, θα συζητήση επί του θέματος του προϋπολογισμού 1959, ο οποίος ανέρχεται εις 1.668.000 δρχ. Εις το εν λόγω ποσόν περιλαμβάνεται και δάνειον, συναφθησόμενον παρά τη Κτηματική Τραπέζη, δι’ ανέγερσιν του ιδιοκτήτου μεγάρου του Επιμελητηρίου.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, το Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών δι’ εγγράφου του προς το ΕΒΕΔ, καλεί την Διοίκησιν του Επιμελητηρίου να προτείνη έναν συγκεκριμένον τομέα εις Δωδεκάνησον, προκειμένου να χρηματοδοτηθή παρά του Ιδρύματος διά να γίνη ειδική έρευνα. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, το Δ. Συμβούλιον του ΕΒΕΔ θα λάβη αποφάσεις κατά την προσεχή του συνεδρίασιν.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
300.000 ΔΡΧ. ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ

Κατά την προχθεσινήν του συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, συνεζήτησεν επί διαφόρων θεμάτων της αρμοδιότητός του και έλαβε σχετικάς αποφάσεις. Μεταξύ άλλων το Συμβούλιον ενέκρινε την χορήγησιν ανά 100.000 δραχμών εις τας κοινότητας Ολύμπου, Μεσοχωρίου και Σπόων, διά την συνέχισιν των εργασιών κατασκευής των οδών Ολύμπου-Διαφανίου, Μεσοχωρίου-Καυκάλου και Σπόων-Αγίου Νικολάου.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας, καθορίζονται αι εις Δωδεκάνησον ζώναι, αι οποίαι είναι κατάλληλοι διά καπνοκαλλιέργειαν, συμφώνως προς σχετικόν κυβερνητικόν μέτρον. Διά της αποφάσεως καθορίζεται ότι ολόκληρος η Δωδεκάνησος είναι κατάλληλος, πλην των δενδρώνων, των αμπελώνων, των χώρων οι οποίοι ήθελον χρησιμοποιηθή ως καπνοσπορεία κατά το αυτό έτος της καπνοκαλλιεργείας, της τοποθεσίας Λήρου Κρητηνίας, της περιοχής βορειοδυτικώς της δημοσίας οδού Ρόδου-Σορωνής και της περιοχής Λινοποτίου Πυλίου Κω.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙ’ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο υπουργός Βιομηχανίας κ. Μάρτης έδωσεν εντολήν εις τον διευθυντήν βιοτεχνίας του υπουργείου κ. Γούλιαν όπως εν συνεργασία μετά του Ταπητουργικού Οργανισμού προβολή εις εκτεταμένην έρευναν διά τας δυνατότητας αναπτύξεως της Ροδιακής ταπητουργίας. Η επιδίωξις αύτη του υπουργείου Βιομηχανίας εντάσσεται εις τας γενικωτέρας προσπαθείας αναπτύξεως της οικονομίας της νήσου και ειδικώτερον της περαιτέρω αξιοποιήσεως των τουριστικών δυνατοτήτων αυτής.