Ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου για την ανανέωση παραχώρησης των θέσεων στάθμευσης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.309/2018 (ΑΔΑ:6Α75Ω1Ρ-ΧΜ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και ειδικότερα τα άρθρα 1.3-1.4 και 1.5 ενημερώνει του ενδιαφερόμενους ότι για την Ανανέωση των θέσεων στάσης/στάθμευσης που τους έχουν παραχωρηθεί για το έτος 2018 με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (με καταβολή ποσού κοινοχρήστου χώρου) θα πρέπει να προβούν σε ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, στο Τμήμα Προσόδων Ρόδου έτσι ώστε να ληφθεί ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

Επισημαίνεται ότι

* Με την αίτηση ανανέωσης, ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού αμέσως μετά τη λήψη της Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

* Σε περίπτωση μη κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης εφαρμόζεται το άρθρο 1.4 της υπ΄ αριθμού απόφασης 309/2018 του Δ.Σ. σύμφωνα με το οποίο η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών θα προβεί στην αφαίρεση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης χωρίς έγγραφή ενημέρωση του δικαιούχου.