Απεβίωσε στη Λέρο ο άνδρας που παρασύρθηκε από φορτηγό στη Νέα Αγορά Ρόδου

ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΗ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ

Περί τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχάς Μαρτίου θα περατωθούν αί εργασίαι της γεωτρήσεως, η οποία εκτελείται είς τον μουσουλμανικόν συνοικισμόν Σγουρού της Ρόδου, δαπάναις του Δήμου Ροδίων, θα κληθή δέ να παραστή και ο εις Αθήνας Τούρκος πρέσβυς. Διά της εν λόγω γεωτρήσεως ελπίζεται βασίμως ότι θα εξυπηρετούν από απόψεως αρδεύσεως υπερ πεντακόσια στρέμματα, καλλιεργούμενα υπό των μουσουλμάνων.

Ο υπεύθυνος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου κ. Ανδριωτάκης, από κοινού με μηχανικούς και εκπροσώπους του Δήμου μετέβη είς την περιοχήν όπου διενεργείται η γεώτρησις και εγένετο εκεί ο προσδιορισμός των θέσεων όπου θα κατασκευασθούν υδραύλακες.

Ως γνωστόν, υπό του Δήμου Ροδίων εξετελέσθησαν προσφάτως είς τον συνοικισμόν Σγουρού ποικίλα έργα, προς διευκόλυνσιν των μουσουλμάνων αγροτών, αποδεικνύοντα παραλλήλως το ιδιαίτερον ενδιαφέρον του Δήμου υπέρ των εν λόγω δημοτών.

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΝ
Ο πρόεδρος της οργανώσεως Ελευθέρας Τέχνης και Πρόεδρος του Εθνικού συνδικάτου των επαγγελματιών καλλιτεχνών της Γαλλίας κ. Γεώργιος Ντεμάρκο δι’ επιστολής του προς τον Δήμαρχον της Ρόδου κ. Μ. Πετρίδη αναγγέλλει ότι του απενεμήθη παμψηφεί το σχετικόν δίπλωμα και χρυσούν μετάλλιον των Τεχνών Επιστημών και Γραμμάτων ως ανθρώπου διανοουμένου και φίλου της Γαλλίας συγχαίρων ταυτοχρόνως τον κ. Πετρίδη διά την υψηλήν ταύτην διάκρισιν.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΔΥΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Χθες διά του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν είς Κάλυμνον ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης προκειμένου να εξετάση επιτοπίως ζητήματα της Σχολής Δυτών Καλύμνου, εν όψει της επικειμένης ενάρξεως λειτουργίας της. Ως ανεκοινώθη σχετικώς ο κ. Λιμενάρχης θα ασχοληθή είς Κάλυμνον με προπαρασκευαστικάς εργασίας διά την λειτουργίαν της Σχολής Δυτών, η οποία συμφώνων προς την αυτήν ανακοίνωσιν, θα αρχίση την εκπαίδευσιν των υποψηφίων δυτών περί τα μέσα Φεβρουαρίου.

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Ως εγνώσθη, συντόμως θα επανέλθη είς Ρόδον ο Διευθυντής Νήσων της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού κ. Κοεμτζόπουλος προκειμένου να συνεχίση την εξέτασιν του θέματος επισκευής των εγκαταστάσεων και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Ρόδου διά την οποίαν έχει αναγραφή είς τον Προϋπολογισμόν της Δ.Ε.Η., διά το 1959 πίστωσις 6 εκατομμυρίων δραχμών. Ως γνωστόν ο Διευθυντής Νήσων της Δ.Ε.Η. κ. Κοεμτζόπουλος είχε αφιχθή είς Ρόδον και πρό ημερών διά τον αυτόν σκοπόν.

Απεβίωσεν εις Λέρον ο συνθλιβείς υπό φορτηγού είς την Αγοράν Ρόδου
Μεταδίδεται εκ Λέρου ότι απεβίωσεν εκεί ο Δημήτριος Καλημέρης, ετών 55 εργάτης, λόγω θλάσεως της σπονδυλικής στήλης. Ούτος είχεν μεταφερθή είς το εκεί ορθοπεδικόν Νοσοκομείον, κατόπιν δυστυχήματος το οποίον συνέβη την παραμονήν των Χριστουγέννων, ότι διερχόμενος εκ καμάρας της Νέας Αγοράς συνεθλίβη υπό φορτηγού αυτοκινήτου και παρεσύρθη υπό των οπισθίων του τροχών.
Ο Καλημέρης καταλίπει συζύγου, μητέρα και 4 τέκνα.