Από δύο ατμόπλοια η εκτέλεση των άγονων γραμμών της Δωδεκανήσου

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 1958-1959 Θ’ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΟΥΝ ΑΙ 50 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ

Η ΕΞΕΥΡΕΣΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Χθες οι παρεπιδημούντες εκπρόσωποι του Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, από κοινού μετά της Τοπικής Επιτροπής Κατοικίας, απησχολήθησαν με την πρόκρισιν του καταλληλοτέρου οικοπέδου, δια την αγοράν αυτού και την εν συνεχεία ανέγερσιν ετέρων 50 Εργατικών Κατοικιών. Η ανέγερσις των εν λόγω κατοικιών έχει ήδη προγραμματισθή και θα πραγματοποιηθή εντός της διετίας 1959-1960.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑ 2 ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
Ως πληροφορούμεθα η εκτέλεσις της αγόνου γραμμής Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου (Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Σητεία, Αγ. Νικόλαος) κατεκυρώθη εις το ατμόπλοιον “Άνδρος”. Εξ άλλου, η εκτέλεσις της αγόνου γραμμής Βορείου Συγκροτήματος (Σύμη, Τήλος ή Νίσυρος, Αστυπάλαια κ.τ.λ.) κατεκυρώθη εις το ατμόπλιον “Αικατερίνη”.

Η ΚΕΑΡ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ
Προχθές ανεχώρησεν εκ Ρόδου επιστρέφων εις Αθήνας ο εν Ελλάδι Αρχηγός της Αμερικανικής Φιλανθρωπικής Οργανώσεως ΚΕΑΡ κ. Λύντερ. Προ της αναχωρήσεώς του ο κ. Λύντερ, ο οποίος επεσκέφθη κατά την διάρκειαν της εις Ρόδον παραμονής του διάφορα ιδρύματα, εδήλωσεν ότι η ΚΕΑΡ θα ενισχύση δι’ εφοδίων της την Εταιρείαν Προστασίας Ανηλίκων Ρόδου, η οποία έχει δημιουργήση, ως γνωστόν, εις Ρόδον, αξιόλογον Σταθμόν Προστασίας Ανηλίκων.

ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ 1959 ΕΙΣ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Προς το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών εκοινοποιήθη εγκύκλιος του Υπουργείου Προνοίας, εις την οποίαν αναφέρεται ότι επειδή το ύψος της κρατικής επιχορηγήσεως δια το οικονομικόν έτος 1959 δεν θα είναι ανώτερον του 1958, δέον όπως οι προϋπολογισμοί των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ως και το ύψος του ποσού το οποίον θα καλύπτη τα νοσήλεια των απόρων, μη υπερβαίνουν τας υπό του Υπουργείου χορηγουμένας πιστώσεις.

241 ΑΓΡΟΤΑΙ ΤΗΣ ΚΩ ΕΝΙΣΧΥΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1958 ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Μεταδίδεται εκ Κω ότι αι εις μεσοπρόθεσμα δάνεια ενισχύσεις του υποκαταστήματος της ΑΤΕ Κω, κατά το λήξαν έτος, ανήλθον εις 1.360.000 δραχμάς. Εκ του εν λόγω ποσού διετέθησαν δι’ αροτριώντα ζώα 180.000, δια μικρά και μεγάλα παραγωγικά ζώα 110.000, δι’ εκχερσώσεις και εκθαμνώσεις 90.000, δια κατασκευήν σταύλων και αποθηκών 190.000, δι’ αλιευτικά δάνεια 6.000, δια βενζινοκίνητα αντλητικά συγκροτήματα 60.700, δι’ αντλητικά συγκροτήματα 204.915, δι’ αγοράν διαφόρων γεωργικών εργαλείων 11.400 και δι’ αγοράν κυψελών 2676 δραχμαί. Επίσης διετέθησαν δι’ αρδευτικάς βελτιώσεις εις την Κω 505.000 δραχμαί.
Οι δια των εν λόγω δανείων ενισχυθέντες, παραγωγοί της νήσου ανήλθον εις 241.

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 1000 ΤΟΝΝΩΝ Θ’ ΑΝΕΓΕΡΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΤΕ ΕΙΣ ΚΩ
Ως ανεκοινώθη, παρά του δημοσίου παρεχωρήθη δωρεάν εις την Αγροτικήν Τράπεζαν Ελλάδος οικόπεδον, εκτάσεως 4 στρεμμάτων, δια την ανέγερσιν αποθηκών εις την Κω, χωρητικότητος 1000 τόννων.
Δια την κατασκευήν των αποθηκών ενεκρίθη ποσόν 500.000 δραχμών εκ των ασφαλίστρων της εν λόγω Τραπέζης. Ήδη, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν εκπονείται η μελέτη του έργου και εντός του προσεχούς μηνός θα λάβη χώραν η δημοπράτησίς του.