Πρόστιμο στη ΔΕΥΑΡ επέβαλε η Περιφέρεια!

Πρόστιμο στη ΔΕΥΑΡ για τη μη ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της τοπικής κοινότητας Κρεμαστής και για λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, επέβαλε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Φλεβάρη επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο για τις δύο παραβάσεις 6.000 ευρώ.

Όπως τονίζεται στην απόφαση «Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει (Ν.2947/2001 άρθρο 9 παρ.6, ΦΕΚ228/Α)

Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) και κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64059 σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/2005) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ224Α/10) υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).

Μετά την πληρωμή του ανωτέρω διοικητικού προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να προσκομισθεί στην υπηρεσία μας το σχετικό διπλότυπο είσπραξης σε πρωτότυπο. Σε αρνητική περίπτωση εντός 60 ημερών από την επίδοση της παρούσας, η υπηρεσία μας θα προβεί στην βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (έκδοση χρηματικού καταλόγου) για αναγκαστική είσπραξη.

Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) και των άρθρων 118 & 131 παρ.1 του ν.4555/2018 και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, (άρθρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 κ' ως ισχύουν).

Την προσφυγή αυτή παρακαλείται όπως κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο (15) ημέρες από την κατάθεσή της, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που την αφορά (π.χ. αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης επιβολής προστίμου κ.λ.π.).