Η Καπνοβιομηχανία Ρόδου προτείνει να μείνουν σε αυτή τα κέρδη για μια πενταετία

Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΝ ΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν, υπό την προεδρείαν του Νομαρχούντος Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, η Διοικούσα Επιτροπή της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ησχολήθη με την έγκρισιν του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Καπνοβιομηχανίας.

Ως εγνώσθη η Καπνοβιομηχανία εζήτησεν από το Υπουργείον Οικονομικών όπως αφεθούν εις αυτήν τα κέρδη της, διά μίαν Πενταετίαν, διά την βελτίωσιν των εγκαταστάσεων και των παραγομένων σιγαρέττων.

1500 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΤΕΧΝΗΤΩΣ ΕΝΤΟΣ 2ΕΤΙΑΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ


Ως ανεκοινώθη αρμοδίως το πρόγραμμα τεχνητής γονιμοποιήσεως αγελάδων θα συνεχισθή καθ’ όλην την διάρκειαν του 1959 προς εξυπηρέτησιν του γεωργοκτηνοτροφικού κόσμου της Ρόδου ο οποίος έχει ήδη αντιληφθή τα πλεονεκτήματα του εν λόγω συστήματος.

Αι τεχνηταί γονιμοποιήσεις θα γίνωνται τόσον εις τον Γεωργοκτηνοτροφικόν Σταθμόν Καλαμώνος όσον και εις τα περιφερειακά κέντρα. Επίσης κατά διαστήματα θα περιέρχεται διαφόρους κοινότητας της Ρόδου ειδικόν συνεργείον διά την εξυπηρέτησιν των αγελαδοτρόφων.

Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν κατά την διαρρεύσασαν διετίαν εγένοντο 1900 τεχνηταί γονιμοποιήσεις εις Ρόδον επί αγελάδων με επιτυχή αποτελέσματα εις 1500 περιπτώσεις οι γεννηθέντες δέ μόσχοι είναι εξαίρετοι από πάσης απόψεως και προκάλεσαν ευμενέστατα σχόλια των χωρικών. Μόνον κατά το 1958 επί 1200 επεμβάσεων υπήρξαν επιτυχείς αι 950 ήτοι ποσοστόν 75ο/ο περίπου.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Γενομένων αρχαιρεσιών του Ιδρυθέντος προσφάτως εις Ρόδον Τμήματος της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, εξελέγησαν: Πρόεδρος Δρόσος Ιγγλέσης, αντιπρόεδρος Αναστάσιος Αγιακάτσικας, γενικός γραμματεύς Παντελής Παντελίδης, ειδικός γραμματεύς Ευτυχία Βαρότση, ταμίας Γεώργιος Καρελλάκης, Έφορος Βασίλειος Κώττης, σύμβουλοι Ιωάννης Πεζώνης, Μαρία Παυλίδου, Γεώργιος Τσώμος, Γεώργιος Μίσιος και Αναστάσιος Λασκαρίδης. Διά την εξελεγκτικήν επιτροπήν εξελέγησαν οι: Ανδρέας Καραμεσίνης και Α. Οικονομίδης.

ΕΝΤΟΝΟΝ ΨΥΧΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΙ ΕΙΣ Β. ΕΛΛΑΔΑ
Καθ’ όλην την νύκτα προχθές εσυνεχίσθη εις Ρόδον η κακοκαιρία, εσημειώθη δε πτώσις ραγδαίων βροχών, συνοδευομένων υπό βροντών και κεραυνών. Χθες από της πρωΐας επεκράτει έντονον ψύχος, παρά το γεγονός ότι έπαυσαν αι βροχοπτώσεις και γενικώς ο καιρός εβελτιώθη. Η αεροπορική συγκοινωνία εξετελέσθη κανονικώς.

ΑΘΗΝΑΙ, 29.
Και σήμερον εις Βόρειον Ελλάδα εμαίνοντο χιονοθύελλαι. Εις το λεκανοπέδιον της Αττικής, ένεκα της συνεχούς πτώσεως των χιόνων η συγκοινωνία εκτελείται δυσχερώς εις μερικάς δε περιοχάς διεκόπη.
Αι συγκοινωνίαι της πόλεως του Βόλου μετά των χωρίων του Πηλίου και του Καρπενησίου μετά του Νομού Φθιώτιδος διεκόπησαν ολοσχερώς καταβάλλονται δέ προσπάθειαι διανοίξεως αυτών.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Χθές διά του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο Αρχηγός της Χωροφυλακής κ. Μακρυνιώτης. Τον κ. Μακρυνιώτην, προέπεμψαν εις το αεροδρόμιον ο Υποδιοικητής της Ανωτ. Διοικήσεως κ. Μπαγλανέας και ο Διοικητής Ρόδου κ. Βενιζέλος κ.ά.