Υπερχείλισε το Φράγμα Γαδουρά στη Ρόδο

Υπερχείλισε χτες το Φράγμα Γαδουρά, και πλέον έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του, καθώς αυτή τη στιγμή έχει απόθεμα που φτάνει τα 67,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Το φράγμα βρίσκεται σε πλήρη επάρκεια και όση ποσότητα νερού φύγει από τον υπερχειλιστή καταλήγει στη θάλασσα, καθώς δεν είχε προβλεφθεί στη μελέτη του η δημιουργία κάποιου υδροηλεκτρικού έργου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται υπερχείλιση στο φράγμα από τη μέρα που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, όμως κατά το παρελθόν είχε σημειωθεί και πάλι υπερχείλιση κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Το έργο που είχε τον τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ» ξεκίνησε το 2002, και με δύο διαδοχικές εργολαβίες κατασκευής  ολοκληρώθηκε το 2014, οπότε και τέθηκε σε αποδοτική λειτουργία.

Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν το νυν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ακολούθως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το κόστος του έργου ανήλθε στο ποσό των 160.000.000 ευρώ  και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο κατασκεύασε η εργοληπτική εταιρία: ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 


Τα κύρια διακριτά τμήματα του έργου είναι:
• η κατασκευή του Φράγματος Γαδουρά,
• η κατασκευή του Υδραγωγείου για τη μεταφορά του νερού προς τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Ρόδου.
• η κατασκευή και αποδοτική λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Ρόδου, ημερήσιας δυναμικότητας επεξεργασίας νερού 60.000 κυβικών μέτρων
• η κατασκευή του Υδραγωγείου τροφοδοσίας της πόλης της Ρόδου με επεξεργασμένο υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Το ενιαίο αυτό έργο ύδρευσης  υλοποιήθηκε με ορίζοντα το 2039, όπου η ετήσια ζήτηση πόσιμου νερού στο νησί της Ρόδου περιλαμβανομένης και της ποσότητας για την ύδρευση των άνυδρων γειτονικών νησιών, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 26,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Τον Μάιο του 2016 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών για την Καθημερινή Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Έργου, στον οποίο αναδείχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Από τον Αύγουστο του 2017, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  το σύνολο του έργου λειτουργεί αδιάλειπτα και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μέχρι και το 2015 το μεγαλύτερο μέρος του νησιού της Ρόδου υδροδοτείτο από ένα δίκτυο γεωτρήσεων.
Η αλόγιστη και υπερβολική εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, είχε ως αποτέλεσμα τη σοβαρή πτώση της στάθμης των υπόγειων υδάτων, και πολύ σύντομα οδήγησε στην παροχέτευση υφάλμυρου νερού, σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Η κατασκευή του φράγματος στον χείμαρρο Γαδουρά, που εξέβαλε στο μέσον του νησιού, ήρθε να επιλύσει τα σημαντικά και καίρια προβλήματα υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Ρόδου, του συνόλου των παράκτιων οικισμών της ανατολικής και βορειοδυτικής πλευράς του νησιού, καθώς και των γειτονικών άνυδρων νησιών όπως η Χάλκη, η Σύμη, το Καστελλόριζο κ.ά.
 


Χαρακτηριστικά 
Το Φράγμα Γαδουρά είναι χωμάτινο με επένδυση από λιθορριπή με κεντρικό αδιαπέραστο πυρήνα από άργιλο.

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φράγματος είναι τα εξής:
• Ύψος φράγματος: 67 μέτρα.
• Μήκος στέψης: 585 μέτρα.
• Πλάτος στέψης: 10 μέτρα.
• Όγκος (φράγματος/προφράγματος): 3,15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η συνολική εκτιμώμενη χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 67,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με ωφέλιμη εκτιμώμενη χωρητικότητα τα 63 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Η μέγιστη επιφάνεια καθρέπτη του ταμιευτήρα είναι 4.380 στρέμματα και η λεκάνη απορροής φτάνει τα 148 τετραγωνικά χλμ. περίπου το 11% της συνολικής επιφάνειας του νησιού.

Σήμερα, το νερό που παράγεται στις Ε.Ε.Ν. Ρόδου υδροδοτεί την πόλη της Ρόδου, είναι υψηλής ποιότητας και εντός των αυστηρότερων προδιαγραφών που ορίζει η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.
Οι λειτουργικές παράμετροι και οι διεργασίες καθαρισμού του νερού, παρακολουθούνται και ρυθμίζονται σε εικοσιτετράωρη βάση όχι μόνο στην είσοδο και την έξοδο των Ε.Ε.Ν, αλλά σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας, μέσω του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού (SCADA).

Η ποιότητα του νερού ελέγχεται σε όλα τα στάδια επεξεργασίας με πλήθος χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Αναδόχου στο Εργαστήριο του Έργου, καθώς και σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

Η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης του έργου και της παραγωγής πόσιμου νερού εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας κατά ISO5001:2011.