Σημαντική ώθηση θα δοθεί με το σχολείο τυροκομίας στη Ρόδο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΩΘΗΣΙΣ ΘΑ ΔΟΘΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

Θ’ ΑΡΧΙΣΗ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Χθες την πρωΐαν ο προϊστάμενος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου κ. Ανδριωτάκης, μεταβάς είς Καλαμώνα, συνεργάσθη μετά του Διευθυντού του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού κ. Κασιμάτη, επί της επικειμένης ενάρξεως λειτουργίας του Σχολείου Τυροκομίας και επί διαφόρων σχετικών λεπτομερειών. Το Σχολείον Τυροκομίας θα αρχίση να λειτουργήν, ως πιστεύεται, περί τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχάς Μαρτίου, οι ενδιαφερόμενοι δέ δύνανται να απευθύνωνται είς την Διεύθυνσιν Γεωργίας ή είς τους κατά τόπους γεωπόνους.

Δια του Σχολείου Τυροκομίας, ως τονίζεται σχετικώς, θα δοθή σημαντική ώθησις προς την πλευράν της αξιοποιήσεως των κτηνοτροφικών προϊόντων της Ρόδου, επ’ ωφελεία των ιδίων των κτηνοτρόφων.


ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΕΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
Ως ανεκοινώθη εκ του ΚεντρικοΎ Λιμεναρχείου Ρόδου, λόγω της επικρατούσης κακοκαιρίας είς το Αιγαίον, δεν επραγματοποιήθη το δρομολόγιον του ατμοπλοίου «Αικατερίνη» προς Ρόδου. Χθες επίσης, δεν κατέπλευσε διά την αυτήν αιτίαν, το ατμόπλοιον «Κανάρης». Εν τω μεταξύ, χθες ο καιρός ήτο πολύ βελτιωμένος, παρά το αισθητόν ψύχος που επεκράτει.

ΕΡΑΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Ο υπουργός της Παιδείας κ. Βογιατζής απηύθυνεν εγκύκλιον προς τάς εκπαιδευτικάς αρχάς της Μέσης Εκπαιδεύσεως, διά της οποίας συνιστά την διενέργειαν προαιρετικού εράνου, μεταξύ των μαθητών των σχολείων, διά την ανέγερσιν ανδριάντος του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Απεβλήθη μαθητής επί εν έτος διότι προκάλεσε σβέσιν των φώτων
Ως ανεκοινώθη υπό του Καθηγητικού Συλλόγου απεβλήθη μαθητής, του Νυκτερινού Γυμνασίου επί ένα έτος με το αιτιολογικόν ότι απέκοψε το ηλεκτρικόν «καλώδιον» και ούτω επί μίαν ημέραν δέν έλαβον χώραν διδασκαλίαι. Διά τον αυτόν σκοπόν απεβλήθησαν και έτεροι δύο μαθηταί επί 30ήμερον. Δέον να σημειωθή ότι η αποβολή του ενός έτους είναι η μεγαλυτέρα που επεβλήθη ποτέ είς μαθητήν είς Ρόδον.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ
Χθες την πρωΐαν υπό μηχανικών επραγματοποιήθη η μέτρησις της παραλιακής οδού από του Τελωνείου μέχρι της Ακαντιάς, όπου αυτή πρόκειται να διευρυνθή και να καταστή αυτοκινητόδρομος. Υπό των εν λόγω μηχανικών εγένετο η εγκατάστασις εντός της θαλάσσης διακριτικών σημείων απ’ όπου θα διέλθη η νέα οδός. Ως εγνώσθη η νέα οδός πλάτους 15 μ. θα κατασκευασθή διά της επιχωματώσεως της θαλάσσης.

ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ «ΝΙΡΕΩΣ»
Αύριον Κυριακήν 1ην Φεβρουαρίου και ώραν 11ην πρωϊνήν, θα λάβουν χώραν τα εγκαίνια των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών Ρόδου «Νιρεύς», παρουσία των αρχών και λοιπών επισήμων. Επί τη ευκαιρία ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου των Επιτροπών των Σχολών, θα εκθέση και θα παρουσιάση προς τους παρισταμένους, το επιτελεσθέν εντός μίας τριετίας έργον, τόσον από απόψεως μηχανικών εγκαταστάσεων όσον και από απόψεως διδακτηρίων.