Η κίνηση των πλοίων στο λιμάνι της Ρόδου, τον Ιανουάριο του 1959

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ 39 ΕΝ ΟΛΩ ΠΛΟΙΑ

Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου κατά τον παρελθόντα μήνα Ιανουάριον κατέπλευσαν εις τον λιμένα μας 31 ελληνικά ατμόπλοια και απέπλευσαν ισάριθμα.

Επίσης κατέπλευσαν 8 ξένα ατμόπλοια και απέπλευσαν ισάριθμα. Εξ άλλου κατέπλευσαν Ελληνικά ιστιοφόρα 101,  απέπλευσαν 97 και ξένα ιστιοφόρα 6 και απέπλευσαν 7.

ΑΙ ΩΡΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΟΣ
Διά σχετικής αποφάσεως ωρίσθη ως χρόνος μεταμεσημβρινής αναπαύσεως, διά την χρονικήν περίοδον από 15 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου το απόγευμα εκάστου Σαββάτου αντί της Πέμπτης, ως εχει ορισθή διά την Ρόδον, από της 16ης δε Οκτωβρίου μέχρι της 14ης Μαΐου το απόγευμα εκάστης Πέμπτης.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ως ανεκοινώθη υπό του Υπουργείου Παιδείας ενεκρίθη ο νέος προϋπολογισμός της εφορείας σταδίου ο οποίος ανέρχεται εις 270 χιλιάδες δρχ. Επίσης ανεκοινώθη ότι υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εδόθησαν εις την εφορείαν σταδίου 150 χιλιάδες δρχ. διά τας ανάγκας του Σταδίου. Εξ άλλου ήρχισεν η σύνταξις μελέτης διά την επέκτασιν της εξέδρας των επισήμων, συνολικής δαπάνης 100 χιλιάδες δρχ.

ΑΝΕΛΑΒΕ ΧΘΕΣ Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ως ανεκοινώθη ο μέχρι τούδε Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Ν. Παναγιωτακόπουλος, ανέλαβε χθες τα νέα καθήκοντά του ως Διευθυντού Ασφαλείας, παρά τω Υφυπουργείω Εσωτερικών.

ΔΙΑ ΔΥΟ ΦΡΕΑΤΑ ΕΙΣ ΦΑΝΕΣ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθησαν χθες, τα πρακτικά της δημοπρασίας διά την προμήθειαν και εγκατάστασιν δύο αντλητικών συγκροτημάτων βαθέων φρεάτων εις θέσεις της κοινότητος Φανών, προϋπολογισθείσης δαπάνης 65.000 δραχμών.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- Από χθες την πρωίαν ήρχισαν εις άπαντα τα σχολεία της Δωδεκανήσου αι εξετάσεις α’ εξαμήνου. Αι εξετάσεις θα διαρκέσουν, από 8 έως 20 ημέρας. - Προχθές το εσπέρας ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη εις την κοινότητα Ασκληπειού, όπου ετέλεσε τον εσπερινόν εις τον εκεί ιερόν ναόν.

- Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του Νομαρχούντος διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα η τοπική επιτροπή Εργατικής Κατοικίας, η οποία εξήτασε διάφορα θέματα τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητάς της.

- Την προσεχή Κυριακήν θα πραγματοποιηθή Γενική Συνέλευσις των αντιπροσώπων και προέδρων των σωματείων του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν διαφόρων εργατικών ζητημάτων.

- Ως εγνώσθη υπό του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας εγένετο η διανομή του επιδόματος εις τα προστατευόμενα παιδιά υπό της Αμερικανικής Οργανώσεως πολεμοπαθών παιδιών.

- Χθες το απόγευμα την Α.Σ., τον Μητροπολίτην Ρόδου επεσκέφθη ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Βενετοκλείου Γυμνασίου.

ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0
ΚΩΣ, 2 (του ανταποκριτού μας). Διά το πρωτάθλημα β’ κατηγορίας Δωδεκανήσου αι ομάδες Ανταγόρα Κω και Ολυμπιακού Ρόδου εξήλθον ισόπαλοι διά τερμάτων 0-0
Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθησαν αι τιμαί του άρτου διά την τρέχουσαν εβδομάδα, ως εξής: Άρτος λευκός κατά κιλόν 5,20 δραχμάς.

 

.