Ποιοι διορίσθηκαν καθηγητές της σχολής ξεναγών Ρόδου το 1959

ΟΜΟΥ ΜΕ ΣΦΟΔΡΑΝ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗΝ 

ΑΣΥΝΗΘΕΣ ΨΥΧΟΣ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Η θερμοκρασία εκυμάνθη μεταξύ 6-10 βαθμών

Ασύνηθης ψύχος επεκράτει χθες υπό της πρωινάς εις Ρόδον και η θάλασσα εις την περιοχήν ήτο τεταραγμένη.

Τας μεσημβρινάς ώρας χθες το θερμόμετρον εσημείωσε θερμοκρασίαν 10 βαθμών άνω του μηδενός κατά τας πρωινάς δε και εσπερινάς ώρας, η θερμοκρασία έφθασε τους 6 βαθμούς.

Λόγω του καιρού, ο πλωτός αμερικανικός ραδιοσταθμός “Κούριερ”, μεθορμίσθη εις Τριάντα καθ’ όλην την πρωίαν, το καταπλεύσαν δε υπερωκεάνειον “Ολυμπία” ηγκυροβόλησεν έναντι της αποβάθρας Ψαροπούλας.

Εξ άλλου εγνώσθη ότι ο Αττάβυρος Ρόδου εκαλύφθη υπό χιόνων μέχρι των υπωρειών του, τα έναντι δε της Ρόδου τουρκικά βουνά ήσαν επίσης χιονοσκεπή.

ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 5.
Κατά τας παρατηρήσεις της Κεντρικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το αντικυκλωτικόν σύστημα των Βρετανικών νήσων επεξετάθη προς την Βαλκανικήν και ήδη καλύπτει ολόκληρον την χώραν μας.
Η δημιουργηθείσα ατμοσφαιρική πίεσις συνετέλεσεν εις την “ροήν” βορείων ανέμων υπέρ την χώραν, οι οποίοι μεταφέρουν συνεχώς ψυχράς μάζας εκ της Βορείου και ανατολικής Ευρώπης. Συνεπεία των ανωτέρω είναι η βαθμιαία πτώσις της θερμοκρασίας εις όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδος και η εμφάνισις χιονοπτώσεων, ίδια εις τα προς βορράν τμήματα των ορεινών συγκροτημάτων των βορείων και ανατολικών περιοχών της χώρας μας.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗ
ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας). Αι εργασίαι διευρύνσεως και διαρρυθμίσεως του Γυμναστηρίου του εκεί Γυμνασίου, έχουν ήδη προχωρήσει ικανοποιητικώς και ελπίζεται ότι συντόμως θα περατωθούν. Διά του εν λόγω Γυμναστηρίου, επιδιώκεται η ανάπτυξις αθλητικής κινήσεως εις Σύμην, επ’ ωφελεία της νεολαίας.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΩΝ
Γενομένων αρχαιρεσιών του Σωματείου Οπωροπωλών Ρόδου εξελέγησαν: Πρόεδρ. Πολυδεύκης Σταματιάδης, αντ/δρος Ιωάν. Μαυρομούστακος, ταμίας Εμμ. Μαμμάκας, γραμματεύς Γεώρ. Μ. Καριώτης, σύμβουλοι Χατζής, Καλούδης Μ., Τζουρούτης, Β. Γρηγοράς. Εξέλ. Επιτροπή: Σ. Ταρασλιάς, Αντ. Κράτσης και Φιλ. Πάκας.

ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗΝ
ΣΥΜΗ. Μετά τους αδελφούς Διασινού που απέκτησαν ιδίαν ανεμότραταν και εργάζονται ήδη, με αυτήν και μετά τον Λάζαρον Πάχον που απέκτησε και εκείνος ετέραν, ηγοράσθη τώρα και τρίτη από τους Η. Κατσουλάκην, Ι. Μισόν και Γ. Μυλωνάκην διά να αρχίσει αυτή συντόμως τας εργασίας της.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΕΠ 2-2
Εις φιλικόν αγώνα ποδοσφαίρου χθες το απόγευμα εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου ο Διαγόρας εξήλθεν ισόπαλος της ΑΕΠ με σκορ 2-2 (2-1).

ΠΟΙΟΙ ΔΙΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, εις την Σχολήν Ξεναγών Ρόδου, η οποία θα λειτουργήσει την Άνοιξιν, θα διδάξουν οι εξής διορισθέντες καθηγηταί: Γενικήν Αρχαιολογίαν ο κ. Γρηγ. Κωνσταντινόπουλος, επιμελητής αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Βυζαντινήν Ιστορίαν και Τέχνην η δις Κάντω Φατούρου επιμελήτρια Βυζαντινών μνημείων Δωδεκανήσου, Ιστορίαν Νεωτέρας Ελλάδος ο κ. Χριστ. Παπαχριστοδούλου γυμνασιάρχης, Στοιχεία Λαϊκής Τέχνης ο κ. Αναστάσιος Βροντής λαογράφος, και τουριστικήν Γεωγραφίαν ο κ. Παντελεήμων Καραγιάννης, διοικητής της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου.