Στη Δυτική Γερμανία 400 περίπου Ροδίτες εργάτες

ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ “ΧΟΥΡΙΕΤ” ΔΗΛΟΙ Ο κ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ

O πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κ. Σταύρος Αυγουστάκης εδήλωσε χθες εις συντάκτην μας ότι το δημοσίευμα της “Χουριέτ” διά τους Έλληνας ιατρούς είναι ανεδαφικόν και κακόηθες, προσέθεσε δε ότι οι ιατροί πράττουν πάντοτε το καθήκον των, συμφώνως προς τον Όρκον των.

Ως γνωστόν η “Χουριέτ” έγραψεν ότι οι Έλληνες ιατροί χορηγούν εσφαλμένας συνταγάς εις τους μουσουλμάνους..


ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ;
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως μεταξύ άλλων εις το αποσταλέν υπό του ΕΒΕΔ τηλεγράφημα διά την τοπικήν βιομηχανίαν ζυμαρικών, αναφέροντο και τα εξής:

“Τυχόν αμελέτητος προσφυγή εις εύκολον οδόν δασμολογικής προστασίας, κρίνεται απαράδεκτος και αναχρονιστική, μέλλουσα αποτελέσει κακήν απαρχήν προς ανατροπήν του ειδικού δασμολογικού καθεστώτος, ευνοούσα δημιουργίαν δασμοβιώτων καταστάσεων και αυξήσεως των τιμών εις βάρος τουριστικής αναπτύξεως Δωδεκανήσου, εις εποχήν αρξαμένης αναθεωρήσες Κυβερνητικής βιομηχανικής και γεωργικής πολιτικής κατά αδήριτον ανάγκην προσαρμογής εις Διεθνή πλαίσια”.

Εξ άλλου εγνώσθη ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων έχει ήδη δι’ εγγράφου του ταχθεί υπέρ του ειδικού δσαμολογίου.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΠΡΟΪΜΩΝ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ


Αύριον την πρωίαν το Διοικητικόν συμβούλιον της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, θα έλθει εις επαφήν με τας κοινότητας Κρητηνίας, Καλαβαρδών, Σορωνής και Φανών.

Τα μέλη του Συμβουλίου θα συναντήσουν τους παραγωγούς πρώιμων κηπευτικών και θα ζητήσουν την υποβολήν δηλώσεων εν σχέσει προς την παραγωγήν, βάσει των οποίων η Ένωσις Συνεταιρισμών θα προβή εις ενεργείας, δια την διάθεσιν των πρώιμων εις διαφόρους αγοράς.


ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ “ΑΡΚΑΔΙ”
Γενομένων αρχαιρεσιών της Αδελφότητος Κρητών Ρόδου εξελέγησαν οι κ.κ. Ιωάννης Μαστοράκης, Ζαχαρίας Καρυδάκης, Νικόλαος Ψυλλάκης, Γεωργία Αμαριωτάκη, Κωνσταντίνος Λυράκης και Ιωάννης Τζεδάκης διά το διοικητικών συμβούλιον και οι κ.κ. Ιωάννης Ανδρεαδάκης, Ζαχαρίας Πιτσάκης και Ιωάννης Κοντουδάκης διά την εξελεκτικήν επιτροπήν.

Το Συμβούλιον δε συνεκροτήθη εις σώμα σήμερον την 7ην εσπερινήν εις Ροδιακή λέσχην.


ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΕΙΣ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ 400 ΠΕΡΙΠΟΥ ΡΟΔΙΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ;
Ως ανεκοίνωσε ταξειδιωτικός πράκτωρ εν Ρόδω, 400 περίπου εργάται, εκτιμώντες τας εξαιρετικάς συνθήκας εργασίας εις Δυτικήν Γερμανίαν, είναι αποφασισμένοι να αναχωρήσουν εκεί. Τούτο θα πραγματοποιηθεί εφ’ όσον τελικώς κληθούν οι 10.000 Έλληνες εργάται παρά της Δ. Γερμανίας, ως είχεν ανακοινωθεί προς καιρού και εφ’ όσον επιβεβαιώθει ότι οι όροι εργασίας θα είναι καλύτεροι των της Ρόδου.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΘΟΥΝ  ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ
Ως πληροφορούμεθα, το Δ. Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ απεφάσισε κατ’ αρχήν την πώληση άνευ δημοπρασίας καταλλήλου οικήματος εις την ΕΓΣΔ, προς στέγασιν των γραφείων της, εις την περιφέρειαν 100 Χουρδαδιών. Το εν λόγω οίκημα θα εξυπηρετήσει την ΕΓΣΔ δεδομένου ότι ευρίσκεται πλησίον του υποκαταστήματος της ΑΤΕ.

250 Νέα Ναυτικά φυλλάδια εξεδόθησαν το 1958 εις Ρόδον
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως κατά το παρελθόν έτος 1958 εξεδόθησαν εν Ρόδο 250 νέα ναυτικά φυλλάδια.
 Μικρόν μέρος των εν λόγω φυλλαδίων εξεδόθη διά θήλεις.