Ποιοι φέρονται ως υποψήφιοι δήμαρχοι στα Δωδεκάνησα στις εκλογές του 1959

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Εις Ρόδον, Κω, Κάλυμνον, Λέρον, Νίσυρον,
Καστελλόριζον, Σύμην και τάς άλλας νήσους

Εν όψει των επικειμένων δημοτικών εκλογών, ήρχισεν εις ολόκληρον την Δωδεκάνησον μια προκαταρκτική κίνησις των ενδιαφερομένων και των φερομένων ως υποψηφίων.

Ο έμμεσος τρόπος εκλογής προκαλεί, κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας ωρισμένους δισταγμούς μεταξύ των φερομένων ως υποψηφίων δημάρχων, οι οποίοι όμως εκλείπουν βαθμηδόν.

ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Εις την Ρόδον υπάρχουν πολλοί φερόμενοι ως υποψήφιοι διά το αξίωμα του Δημάρχου, οι οποίοι όμως σκέπτονται σοβαρώς εάν πρέπει να εκτεθούν δεδομένου ότι δεν έχουν ευρείαν υποστήριξιν. Όσον αφορά περί της κομματικής χροιάς, ουδεμία ένδειξις υπάρχει εισέτι.

Πάντως θεωρείται βέβαιον ότι πολλοί θα διεκδικήσουν το αξίωμα, φιλοδοξούντες να αναβιβάσουν έτι περαιτέρω τον Δήμο Ροδίων.

Μεταξύ των φερομένων ως υποψηφίων, διακρίνονται ο κ. Μιχαήλ Πετρίδης, ο κ. Μηνέττος, ο κ. Τσατσαρώνης, ο άγνωστος των Φιλελευθέρων (εφ’ όσον δοθή κομματική χροιά) και ο άγνωστος της ΕΔΑ.
Προς στιγμήν διεδόθη ότι ο κ. Ι. Ζίγδης θα παρητείτο του βουλευτικού αξιώματος και θα εξετίθετο ως υποψήφιος Δήμαρχος, η πληροφορία όμως δεν επεβεβαιώθη.

Επίσης ο κ. Φωταράς φέρεται δηλώσας ότι δεν θα κατέλθη εις τάς εκλογάς.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
Μέχρι στιγμής εις την Κω, δεν εγένοντο κινήσεις. Πάντως πιστεύεται ότι το αξίωμα του Δημάρχου θα διεκδικήση ο κ. Μπαλαλής, με πολλάς πιθανότητας, ή πρόσωπον του κύκλου του κ. Μπαλαλή.

ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Εις Κάλυμνον ως υποψήφιοι φέρονται οι κ.κ. Κουντούρης και Χατζησταυρής, ενδεχομένως δέ και ο συνταγματάρχης κ. Πιζάνιας.

ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ
Εις την Λέρον ήρχισαν ήδη, αι κινήσεις εν όψει των εκλογών, ως υποψήφιοι δέ φέρονται ο κ. Μιχ. Καρανικόλας και ο κ. Γεώργιος Καστής, ο οποίος φέρεται ως εγκαταλείψας τους φιλελευθέρους.

ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
Εις Νίσυρον αναφέρεται ως βέβαιος υποψήφιος ο νύν Δήμαρχος κ. Γιαλλούρης, ο οποίος ανέπτυξεν αξιόλογον δραστηριότητα.

ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Εις Καστελλόριζον φέρονται ως υποψήφιοι οι κ.κ. Μαύρος, Καϊλής κ.ά.

ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
Εις Σύμην φέρονται ως υποψήφιοι οι κ.κ. Νικητιάδης και Καλάμουκας.

ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΝΗΣΟΙ
Εις τάς νήσους Κάρπαθον, Χάλκην, Τήλον, Κάσον, Πάτμον, Αστυπάλαιαν και Λειψούς δέν ήρχισαν ακόμη αι κινήσεις των ενδιαφερομένων. Πάντως, γενικώς, εις τάς πόλεις, οι ενδιαφερόμενοι ευρίσκονται εις το στάδιον της προετοιμασίας και συντόμως θα εκδηλωθούν αι διαθέσεις των.

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Ο Πρόεδρος των Οικοδόμων Επαρχίας Ρόδου κ. Μερκ. Αρφαράς, είχε χθες μακράν συνεργασίαν μετά της Διοικήσεως του Νέου Εργατ. Κέντρου, διά την ανασυγκρότησιν του εν λόγω σωματείου.