Το προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου το 1959

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
Κατόπιν επαναληπτικών αρχαιρεσιών δια την εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου, εξελέγησαν οι κύριοι: Νικήτας Φανουράκης πρόεδρος, Φράτζος Φραντζής αντ/δρος, Αντ. Αγαπητίδης γεν. γραμματεύς, Βασίλειος Φωτάκης ταμίας και Διονύσιος Γενηδουνιάς σύμβουλος. Δια το Πειθαρχικόν Συμβούλιον εξελέγησαν οι κύριοι Θωμάς Συντροφιός και Παράσχος Σουσούδης, ως αντιπρόσωπος δε δια τον πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον εξελέγη ο κ. Βασίλειος Ευτυχιάδης.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Την προσεχή Παρασκευήν αναχωρεί εις Καστελλόριζον ο επιβλέπων μηχανικός της Υπηρεσίας κ. Λαμπρίδης, προκειμένου να επιθεωρήση τα εκεί εκτελεσθέντα και εκτελούμενα έργα, οδοποιΐας, λιμενικά και διαμορφώσεως χώρων. Εξ άλλου εγνώσθη ότι ήδη καταρτίζονται αι μελέται δια την κατασκευήν προβλήτος δια να πλευρίζη το ατμόπλοιον και ξενώνος δια την ανάπτυξιν τουριστικής κινήσεως και δια την εκτέλεσιν έργων οδοποιΐας, δια της διατιθεμένης εφέτος πιστώσεως 1.000.000 δραχμών, εκ του Προγράμματος Παραμεθορίων Περιοχών.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΧΟΣ-ΦΩΣ» ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΣ
Χθες ανεχώρησεν εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, κληθείς εκεί παρά του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο κ. Δήμαρχος ανεκοίνωσε σχετικώς ότι εκλήθη προκειμένου να μετάσχη συσκέψεως αρμοδίων του ΕΟΤ, χθες το εσπέρας, κατά την οποίαν θα εξητύζετο η δυνατότης τοποθετήσεως του νέου συστήματος «Ήχος και Φως» εις το παλάτιον των Ιπποτών Ρόδου και άλλα μνημεία ως και η από τουριστικής πλευράς ωφελιμότης εκ του συστήματος αυτού. Ο κ. Δήμαρχος θα επανέλθη εξ Αθηνών σήμερον.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ως ανεκοινώθη, εις τα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, απεφασίσθη όπως οι υπάλληλοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοικήσεως της Νομαρχίας, επισκέπτωνται τακτικώς τους διαφόρους δήμους και τας κοινότητας. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Αυτοδιοικήσεως, θα έρχονται εις επαφήν με τους δημάρχους και προέδρους των κοινοτήτων, ως και με τους διοικητικούς υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων, και θα παρέχουν χρήσιμους οδηγίας δια την προώθησιν σχετικών ζητημάτων.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΟΥΣ ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΤΩΝ
Δι’ εγκυκλίου της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, συνιστάται εις τους μελισσοτρόφους της περιφερείας, η υποχρεωτική τροφοδότησις των σμηνών, δια την καλυτέραν διαχείμανσιν αυτών. Εις την εγκύκλιον αναφέρεται ότι αι καιρικαί συνθήκαι κατά τον διαρρεύσαντα μήνα υπήρξαν δυσμενείς δι ατην μελισσοκομίαν, καθ’ όσον αύται, δεν επέτρεψαν την κυκλοφορίαν των μελισσών, τονίζεται δε ότι οι μελισσοτρόφοι δέον όπως συμμορφωθούν με την υπόδειξιν δια την βελτίωσιν εν γένει της παραγωγής των.

ΑΝΕΛΑΒΕΝ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αφιχθείς δια του αεροπλάνου της γραμμής, ανέλαβε τα καθήκοντα του ο νέος Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου συνταγματάρχης Εμμανουήλ Βουτυράκης. Ο κ. Βουτυράκης προ της αναλήψεως των νέων του καθηκόντων, ήτο Διοικητής του Συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών.