Η Βασίλισσα Φρειδερίκη πρόσφερε χρήματα για την ανέγερση ναού στην Κάρπαθο

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΤΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 100.000 ΔΡΧ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Μεταδίδεται εκ Καρπάθου ότι ως εγνωστοποιήθη εκεί, η Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα Φρειδερίκη, προσέφερε το ποσόν των 100.000 δραχμών διά την ανέγερσιν του νέου ιερού ναού Πηγαδίων Καρπάθου. Η Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα Φρειδερίκη, προέβη εις την εν λόγω προσφοράν, εις απάντησιν εκκλήσεως που απηύθυνε προς τους απανταχού Καρπαθίους, ο Μητροπολίτης κ. Απόστολος.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΧΘΕΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Χθες το απόγευμα διά του αεροπλάνου της γραμμής επέστρεψεν εξ Αθηνών ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου. Τον κ. Νομάρχην υπεδέχθησαν εις το αεροδρόμιον εκπρόσωποι των αρχών του Νομού και της πόλεως.

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 5.000.000 ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, κατόπιν των επαφών του κ. Νομάρχου εις Αθήνας ενεκρίθη η εκ του Προγράμματος μικρών Κοινωφελών Έργων διάθεσης 5.000.000 δρχ. διά την εκτέλεσιν διαφόρων έργων εις Δωδεκάνησον. Επίσης δι’ έργα οδοποιΐας διατίθενται 3.500.000 δρχ. Εξ άλλου, αναμένεται ότι θα διατεθούν και άλλαι πιστώσεις διά Μέσα Κοινωφελή Έργα ως και διά τουριστικά.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΙ’ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, κατά την τρέχουσαν καλλιεργητικήν περίοδον παρατηρείται αξιόλογον ενδιαφέρον διά την εγκατάστασιν νέων αμπελώνων εις διάφορα σημεία της Δωδεκανήσου, κατά εν μέγιστον δε ποσοστόν, οι αμπελοκαλλιεργηταί χρησιμοποιούν έρριζα εμβολιασμένα κλήματα, τα οποία προμηθεύονται εκ του Φυτωρίου Αμερικανικών αμπέλων Ρόδου. Παραλλήλως οι καλλιεργηταί επιδεικνύουν προσοχήν εις τας συστάσεις των κατά τόπους γεωπόνων, διά την βελτίωσιν των μεθόδων καλλιεργείας.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΡΟΔΟΥ
Σήμερον θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου προς συζήτησιν διαφόρων ζητημάτων της πόλεως και λήψιν σχετικών αποφάσεων. Μεταξύ άλλων, το Δημοτικόν Συμβούλιον θα συζητήση επί της αποδοχής δανείου 150.000 δραχμών εκ του προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων, επί της συμπληρώσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ροδίων διά το 1959, επί των απαλλοτριώσεων διά την διάνοιξιν νέας οδού και επί των επιχορηγήσεων των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών “Νιρεύς”, του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου και του Οργανισμού Προνοίας.

ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Ως ανεκοίνωσεν ο Πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών κ. Μπάρδος, κατ’ αυτάς επερατώθη περιοδεία αυτού, από κοινού μετά του προϊσταμένου της Εποπτείας Εμπορίου κ. Τζωρτζάκη και του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Θεοχάρη, ανά τα καπνοπαραγωγικά χωρία.

Ο κ. Μπάρδος προσέθεσεν ότι κατά τας επισκέψεις εις τας κοινότητας Γενναδίου, Λάρδου, Πυλώνας, Αρχιπόλεως και Ψίνθου, εγένοντο συστάσεις προς τους παραγωγούς, όπως εντείνουν τας προσπαθείας των προς επέκτασιν της καπνοκαλλιεργείας, εις τα πλαίσια της γενικωτέρας Κυβερνητικής πολιτικής.

Τέλος ανεκοινώθη προς τους καπνοπαραγωγούς, ότι διά την επέκτασιν της καπνοκαλλιεργείας ελήφθησαν διάφορα ευεργετικά μέτρα και ότι το υποκατάστημα Ρόδου της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος θα χορηγήση εις τους καλλιεργητάς καπνού δάνεια και λιπάσματα.