Προστατεύονται επτά παιδιά στη Ρόδο από την Αμερικανική Οργάνωση

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΕΤΕΡΑ 7 ΠΑΙΔΙΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, υπό της Αμερικανικής Οργανώσεως διά την προστασίαν Πολυμοπαθών Παιδιών, ενεκρίθη η προστασία ετέρων 7 παιδιών της Ρόδου. Ούτω η εν λόγω Αμερικανική Οργάνωσις, προστατεύει εν συνόλω εις τον Νομόν Δωδεκανήσου 22 παιδιά.

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Σήμερον το απόγευμα θα μεταβή εις Αρχάγγελον υπάλληλος του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοικήσεως της Νομαρχίας, προκειμένου να δώση οδηγίας εις Προέδρους και γραμματείς κοινοτήτων, διά την κατάρτισιν των κοινοτικών προϋπολογισμών.

Κατά την σχετικήν ανακοίνωσιν, εις τον τομέα Αρχαγγέλου, δέον όπως προσέλθουν οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων Αρχαγγέλου, Αφάντου και Μαλώνας, αύριον Κυριακήν φέροντες μεθ’ εαυτών άπαντα τα απαραίτητα διά τον προϋπολογισμόν στοιχεία.

Ο ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΙΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΑΞΑΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΣΚΑΦΟΥΣ
Τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας της χθές ο αξιωματικός φυλακής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ειδοποιήθη παρά του Παρακτίου Σταθμού ΟΤΕ της πόλεώς μας, ότι το φορτηγόν «ΦΛΩΡΑ» εξέπεμψε σήμα κινδύνου, προσάραξαν λόγω της σφοδροτάτης θαλασσοταραχής παρά την νήσον ΚΕΑΝ. Νεώτερον σήμα του πλοίου ανέφερεν ότι τούτο εγκαταλείπετο παρά του πληρώματός του. Το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου αναφέρθη πάραυτα είς το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας, όπερ και ενήργησε τα δέοντα διά την διάσωσιν του πληρώματος. Νεώτεροι πληροφορίαι αναφέρουν ότι οι ναυαγοί διεσώθησαν ανασυρθέντες εκ της θαλάσσης υπό ελικοπτέρων τα οποία έσπευσαν επί τόπου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΟΗΔΡΕΥΣΕ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνουν προήδρευσε συσκέψεως, καθ’ ην εξητάσθη το πρόγραμμα των εκτελουμένων και εκτελεσθησομένων κατά το 1959 έργων εις Καστελλόριζον. Της συσκέψεως μετέσχον ο αφιχθείς Δήμαρχος Καστελλορίζου κ. Μαύρος και ο υπεύθυνος μηχανικός της υπηρεσίας.

ΤΑ ΕΡΓΑ 1959 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑΧΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Κατά την προχθεσινήν σύσκεψιν εις την Νομαρχίαν, κατά την οποίαν προήδρευσεν ο κ. Νομάρχης, απεφασίσθη όπως το πρόγραμμα των έργων διά το 1959, συμφώνως προς τάς οδηγίας της Κυβερνήσεως, αρχίση ταχέως. Προς τούτο, εδόθησαν σχετικαί εντολαία προς τους προϊσταμένους των αρμοδίων υπηρεσιών.

Εξ’ άλλου εγνώσθη ότι, κατά την διάρκειαν ανασκοπήσεως των εκτελεσθέντων κατά το παρελθόν έτος εις την περιφέρειαν Δωδεκανήσου έργων, διεπιστώθη ότι εξετελέσθησαν κανονικώς και αποπερατούνται συντόμως.
 

ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Χθες το απόγευμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, περιήλθον τάς κοινότητας Απολακκιάς, Αφάντου και Καλυθιών και ήλθον εις επαφήν με τους παραγωγούς πρωΐμων κηπευτικών των εν λόγω κοινοτήτων, ζητήσαντες από αυτούς να υποβάλουν δηλώσεις εις την Ένωσιν, διά την μαζικήν εξαγωγήν πρωΐμων. Ως γνωστόν, προ ημερών κατά την περιοδείαν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως είς άλλας κοινότητας της Ρόδου, οι παραγωγοί πρωΐμων επέδειξαν ικανοποίησιν και ενδιαφέρον διά την μέσω της Ενώσεως εξαγωγήν των προϊόντων των.

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Α.Η.Ε.Ρ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ως διηυκρινίσθη αρμοδίως, ουδεμία απόφασις ελήφθη κατά την Συνέλευσιν της ΑΗΕΡ το εσπέρας της Τετάρτης, διότι ως τονίζεται δεν επραγματοποιήθη Συνέλευσις λόγω μη προσελεύσεως του εκπροσώπου του ΟΔΑΠΔ (όστις εκπροσωπεί επί 10.000 9285 μετοχάς) και του Δημάρχου (100 μετοχαί).
Η Συνέλευσις θα γίνει εντός 20ημέρου.