Ευχαριστήριο στον Παρροδιακό Σύλλογο Νέας Υόρκης από την Ερανική Επιτροπή Αρχιπόλεως

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Η Ερανική Επιτροπή της Κοινότητας Αρχιπόλεως εκφράζει και δημοσία θερμοτάτας ευχαριστίας προς το αξιότιμον Διοικητικόν Συμβούλιον του εις Νέαν Υόρκη 3ου Τμήματος του Παρροδιακού Συλλόγου (Απόλλων) διά την εξ 150 δολλαρίων υπέρ του σκοπού της δωρεάν του τη πρωτοβουλία του συγχωριανού μας και Μεγάλου Αντιπροέδρου του Απόλλωνος κ. Ευαγγέλου Καππάκα.

Τον εις όλους αγαπητόν και εκλεκτόν   συγχωριανόν μας ευχαριστούμεν ιδιατέρως διότι διά πολλοστήν φοράν και διά της νέας του αυτής πρωτοβουλίας εξεδήλωσεν το θερμόν πάντοτε ενδιαφέρον προς την γενέτειράν του της οποίας αποτελεί αληθινά καύχημα και καμάρι.

Εν Αρχιπόλει τη 5-2-59
Ο πρόεδρος
Ν. Παπανθίμου, ιερεύς

Ο Ταμίας
Νικόλαος Θωμάς

Οι Σύμβουλοι
Ιωαν. Σταμάτης
Ιωαν. Μεσαναγρενός

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Ως εγνώσθη ο Δήμαρχος Αστυπαλαίας απέστειλε συγχαρητήριον τηλεγράφημα προς τον Πρωθυπουργόν κ. Kαραμανλή διά την επιτευχθείσαν Ελληνοτουρκικήν συμφωνίαν.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ
Σήμερον την πρωίαν θα λάβουν χώραν εις την κοινότητα Παραδεισίου τα εγκαίνια, του τελευταίως αποπερατωθέντος υδραγωγείου της κοινότητος. Εις την τελετήν των εγκαινίων θα παραστή ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, εκλήθησαν δε και αι λοιπαί τοπικαί αρχαί.

ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΗ ΕΠΙ 12ΩΡΟΝ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ”
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως, διά της εφαρμογής του συστήματος “Ήχος και Φως” εις μνημεία της Ρόδου, θα επιτευχθή η παράτασις της παραμονής των ξένων τουριστών εις την πόλιν μας επί μίαν νύκτα. Κατά την διάρκειαν της νυκτερινής αυτής παραμονής, οι ξένοι θα επισκέπτωνται τα κέντρα και τα καταστήματα της Ρόδου, εν συνεχεία δε,  θα μεταβαίνουν εις τα μνημεία και θα παρακολουθούν τας ηχητικάς παραστάσεις των.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, σήμερον αφικνείται αεροπορικώς εις Ρόδον ο Γενικός Γραμματεύς του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος κ. Πόγγης προκειμένου να συζητήση επί του θέματος της χορηγήσεως δανείου εις τον Ροδιακόν Οργανισμόν Δημοτικών Αυτοκινήτων.   Ο κ. Πόγγης θα παραμένη εις Ρόδον επί μίαν ή δύο ημέρας. Ως γνωστόν, ο Δήμος ενδιαφέρεται διά την σύναψιν δανείου, διά τον Οργανισμόν Αυτοκινήτων, ανερχομένου εις το ποσόν των 2.500.000 δραχμών.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΟΔΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ-ΑΚΑΝΤΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης μας ανεκοίνωσεν ότι εντός του προσεχούς μηνός θα λάβη χώραν η δημοπρασία, διά την κατασκευήν της νέας οδού από του Εμπορικού λιμένος μέχρι του όρμου Ακαντιάς. Ο κ. Δήμαρχος προσέθεσεν ότι αι εργασίαι θα αρχίσουν συντόμως, ούτως ώστε η νέα οδός να είναι έτοιμη μέχρι του προσεχούς Αυγούστου, οπότε θα διεξαχθούν εις Ρόδον οι Πανελλήνιοι αυτοκινητιστικοί αγώνες.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Παρασκευή θα αφιχθούν εις Ρόδον ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΠΑ κ.κ. Γιαννουλάτος και Νικολαΐδης και ο Πρόεδρος του “Ερμή” Αθηνών κ. Κανάρογλου.  Ούτοι θα μετάσχουν συσκέψεως, της οποίας θα προεδρεύση ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, προς εξέτασιν διαφόρων θεμάτων εν όψει των προσεχών αυτοκινητιστικών αγώνων οι οποίοι θα διεξαχθούν εις Ρόδον τον Αύγουστον. Της εν λόγω συσκέψεως θα μετάσχουν επίσης ο Αλυτάρχης των αγώνων κ. Βόνδας, το Δ.Σ. του Ερμή Ρόδου και άλλοι παράγοντες.