Σύσκεψη για την υποδοχή του προέδρου της Γιουγκοσλαβίας, στρατάρχη Τίτο, στη Ρόδο

ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΚΥΝΕΣ
Υπό αστυνομικών οργάνων εδηλητηριάσθησαν 15 αδέσποτoι κύνες.

ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ
Ως ανεκοινώθη την 22αν Μαρτίου θα αφιχθούν εις Ρόδον 54 Γερμανοί Φοιτηταί Ανωτέρων Σχολών του Βερολίνου διά διήμερον παραμονήν. Ως ανεκοινώθη οι εν λόγω φοιτηταί θα καταλύσουν εις τους Δημοτικούς ξενώνας.

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΙΤΟ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Ανεχώρησε χθες επιστρέφων εις ΑΘήνας ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Μπουφίδης, ο οποίος είχεν αφιχθή εις Ρόδον προχθές.

Ο κ. Μπουφίδης συνεργάσθη μετά του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου χθες την πρωΐαν, επιθεμάτων σχετικών προς την εις Ρόδον επίσκεψιν και παραμονήν του Προέδρου της Γιουγκοσλαβίας στρατάρχου Τίτο, η οποία θα πραγματοποιηθή μεταξύ 2ας και 3ης Μαρτίου και θα διαρκέση επί 36 ώρας.

Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Δήμος Ρόδου θα επιδώση εις τον Πρόεδρον Τίτο, επ’ ευκαιρία της ενταύθα παραμονής του, αναμνηστικόν δίπλωμα και το χρυσούν μετάλλιον, της πόλεως, το οποίον είχεν απονεμηθή εις τον Βασιλέα Παύλον και εις τον Διάδοχον Κωνσταντίνον. Επίσης εις τον Τίτο θα δοθή εις αμφορεύς και εις την Καν Γιοβάνκα Τίτο μία στολή Έμπωνας και εν βραχιόλι.

Εξ άλλου εγνώσθη ότι ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής θα παραθέση δεξίωσιν προς τιμήν του Τίτο, ενώ ο Τίτο θα δεξιωθή τας αρχάς επί του “Γκάλεμπ”.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας).

Δυνάμει πιστώσεως εξ είκοσι χιλιάδων δραχμών ήρχισαν τον παρελθόντα Δεκέμβριον επισκευαί του Τελωνειακού Καταστήματος Σύμης αι οποίαι ενώ αναμένετο ότι θα ήσαν ευρείας εκτάσεως, ως απήτει και η κατάστασις του εν λόγω κτιρίου, εσταμάτησαν μετ’ ολίγον και εγκαταλείφθη το Τελωνείον εις κατάστασιν αξιοθρήνητον. Όσα μπαλλώματα των τοίχων εσουβατίσθησαν έμειναν άσπριστα σκουπίδια και ασπροχώματα το περιβάλλουν γύρω γύρω και τα γραφεία στριμωγμένα σε μιαν αθλίας εμφανίσεως αποθήκην.
Ήδη επιβάλλεται να επιθεωρηθή αρμοδίως το έργον και να διαταχθή η περαιτέρω συνέχισις των εργασιών.
Σημειωτέον ότι ο τοποθετηθείς εις το Τελωνείον μας κ. Λεωνίδας Λεωνιδόπουλος μετά των υπαλλήλων του εργάζεται υπό τας πλέον ανθυγιεινάς συνθήκας εις την αποθήκην του Τελωνείου.

ΑΝΩ ΤΩΝ 35.000.000 ΔΡΧ. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
 ΕΦΕΤΟΣ ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Εις 27.110.000 δραχμάς ανέρχονται αι μέχρι στιγμής εγκριθείσα, πιστώσεις διά την εκτέλεσιν διαφόρων έργων εις Δωδεκάνησον, εκ των Δημοσίων Επενδύσεων, διά το τρέχον έτος. Υπολείπονται όμως ακόμη αι πιστώσεις διά Μέσα Κοινωφελή έργα, διά τουριστικά έργα, δι’ έργα οδοποιΐας και δι’ έργα παιδείας, υπολογίζεται δε ότι τελικώς θα διατεθούν υπό της Κυβερνήσεως  εις Δωδεκάνησον άνω των 35.000.000 δραχμών.

ΘΕΡΜΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ “ΜΠΡΙΤΤΑΝΙΚ”

Σήμερον την πρωΐαν αναμένεται να καταπλεύση εις τα ροδιακά ύδατα το Βρεττανικόν τουριστικόν σκάφος “Μπριττάνικ”, με 500 βαθύπλουτους Αμερικανούς περιηγητάς, οι οποίοι θα επισκευθούν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.
Ο Δήμος Ρόδου έχει ήδη προγραμματίσει και επιφυλάσσει θερμήν υποδοχήν εις τους εν λόγω περιηγητάς, μεταξύ άλλων δε η Φιλαρμονική του Δήμου και νεάνιδες με τοπικάς ενδυμασίας, θα υποδεχθούν τους ξένους εις την προβλήτα αποβιβάσεως των εις τον λιμένα Μανδρακίου. Το “Μπριττάνικ” θα αποπλεύση αυθημερόν.