Είκοσι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στη ΡΟΔΑ

Εποχικό προσωπικό που θα ανέρχεται σε 20 άτομα και θα εργαστεί για διάστημα 8 μηνών, θα προσλάβει η δημοτική επιχείρηση συγκοινωνιών Ρόδου «ΡΟΔΑ» για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν το καλοκαίρι.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ρόδου, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της επιχείρησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην επιχείρηση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Αναλυτικά οι θέσεις του προσωπικού που θα προσληφθεί είναι οι εξής:
Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων
[Δ’ (D) Κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων
[Δ’ (D) Κατηγορίας-χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 13

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Τουριστικού Τρένου [Δ’+Ε’ (DΕ) Κατηγορίας-χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Ειδικότητα: ΔΕ Εκδοτών Εισιτηρίων
Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Ειδικότητα: ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 2