Οι στόχοι του Δ.Σ. της Ενώσεως Κατοίκων Ενοριών Κάστρου Ρόδου

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

Ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής θα αφιχθή είς την Ρόδον την προσεχή Κυριακήν.


ΗΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ Η ΣΧΟΛΗ ΔΥΤΩΝ ΩΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο ΕΠΑΝΕΛΘΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ - ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ 25 ΕΝ ΟΛΩ ΜΑΘΗΤΑΙ - ΕΠΙ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ Η ΣΧΟΛΗ

Επέστρεψε προχθές εκ Καλύμνου ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης, μετά παραμονήν μιας εβδομάδος είς την εν λόγω νήσον, προς προώθησιν διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός του.
Ο κ. Λιμενάρχης, ο οποίος διευθύνει και την Σχολήν Δυτών Καλύμνου, ανεκοίνωσεν ότι κατά την εκεί παραμονήν του, ησχολήθη με την προετοιμασίαν λεπτομερειών, εν όψει της ενάρξεως λειτουργίας της Σχολής. Επίσης ο κ. Λιμενάρχης ανακοίνωσεν ότι από χθες ήρχισαν κανονικώς τα μαθήματα της Σχολής Δυτών, είς την οποίαν προσήλθαν διά να φοιτήσουν 25 πρόσωπα, κατά μέγιστον ποσοστόν Δωδεκανήσιοι. Ως γνωστόν, η διάρκεια λειτουργίας της Σχολής φθάνει τάς 4 περίπου εβδομάδας, οι μαθηταί δέ διδάσκονται, τόσον θεωρητικώς, όσον και πρακτικώς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΤΡΙΑΝΤΩΝ
Την παρελθούσαν εβδομάδα συνεκροτήθη είς σώμα η Επιτροπή Συστήματος Προσκόπων Τριαντών.
Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Σάββας Χατζηαντωνίου, αντιπρόεδρος Νικολάου Ελευθ., γραμματεύς Β. Παπαδοπούλου, ταμίας Η. Διακολιός και μέλη Α. Στάγκας, Φ. Γεωργίου.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟ ΕΚΛΕΓΕΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Προχθές επραγματοποιήθη Συνέλευσις των μελών της Ενώσεως Κατοίκων Ενοριών Κάστρου Ρόδου, κατά την διάρκειαν της οποίας συνεζητήθησαν λεπτομέρειαι διά την αξιοποίησιν της περιφέρειας της Παλαιάς Πόλεως.

Μετά την συζήτησιν διεξήχθησαν αρχαιρεσίαι διά την ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν δέ οι εξής: Πρόεδρος Σάββας Παυλίδης, γενικός γραμματεύς Κυριάκος Στεφανίδης, ταμίας Αντώνιος Γιανάρδασης, σύμβουλοι Ιωάννης Νίττης, Χρήστος Φέσσας, Αναστάσιος Αναστάχας, Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Βλάσιος Βλάχος, Νικόλαος Τσιρίλος, Μιχαήλ Παπαγεωργίου και Δημήτριος Ζόγκας.

Εν συνεχεία απεφασίσθη όπως το Διοικητικόν Συμβούλιον επισκεφθή τον Μητροπολίτην Ρόδου, τον κ. Νομάρχη, τον κ. Δήμαρχον, τον Έφορο Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Κοντήν και τους βουλευτάς Δωδεκανήσου, και ζητήση την υποστήριξιν αυτών, διά την ικανοποίησιν των αιτημάτων των κατοίκων του Κάστρου της Ρόδου.

Εξ’ άλλου εγνώσθη ότι η Διοίκησις της Ενώσεως θα επισκεφθή τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλή, κατά την ενταύθα άφιξίν του και θα τον παρακαλέση να επισκεφθή επιτοπίως το Κάστρο διά να αντιληφθή προσωπικώς τα προβλήματά του.

Επίσης προβλέπεται η πραγματοποίησις μεγάλης συγκεντρώσεως των κατοίκων του Καστρου εις το Εθνικόν Θέατρο, διά την συζήτησιν όλων των προβλημάτων και ιδίως του εντοπισμού των αρχαιολογικών χώρων, της ανεγέρσεως λαϊκών οικιών σχολείων και εκκλησίας και της δημιουργίας πάρκων.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Βασίλειος Παπαγαπητός και Ηλέκτρα Σκαπετοράχη ηρραβωνίσθησαν. Θερμά συγχαρητήρια.

ΓΑΜΟΙ
Προχθές εις τον Ιερόν Ναόν των Εισοδίων Νεοχωρίου, ετελέσθησαν οι γάμοι του κ. Θεοδώρου Γιαννάκη μετά της χαριστωμένης δίδος Σαπφώς Δημητριάδου. Στο ταιριαστό ζευγάρι ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
Οικογένεια
Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Προς τους τελέσαντας τους Γάμους των Γεώργιον Αντ. Οικονομάκην και Καλλιόπην Χατζησταυρίδου, ευχόμεθα τον βίον ανθόσπαρτον και κάθε ευτυχίαν.