Ο Τίτο δώρησε στο Ροδιακό λαό μηχανή κινηματογράφου

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ κ. ΜΙΛΚΟΒΙΤΣ 

Ο ΤΙΤΟ ΕΔΩΡΗΣΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΟΔΙΑΚΟΝ ΛΑΟΝ ΜΗΧΑΝΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ


Χθες την 10ην πρωινήν ο εν Αθήναις Πρεσβευτής της Γιουγκοσλαβίας κ. Μίλκοβιτς μετέβη εις τον Δήμον Ροδίων και παρέδωσε εις τον Δήμαρχον κ. Μ. Πετρίδη μίαν κινηματογραφική μηχανή προβολής ως δώρον του Προέδρου της Ομοσπονδίας Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Στρατάρχου Τίτο προς τον Ροδιακόν λαόν.

Ο κ. Μίλκοβιτς παραδίδων το δώρον είπε τα εξής: “Σας δίδω μίαν Κινηματογραφικήν μηχανήν η οποία κατεσκευάσθη από τα δικά μας εργοστάσια ως ενθύμιον δι’ όσα επράξατε διά τον Στρατάρχην Τίτο. Διαβιβάζω τας ευχαριστίας του Στρατάρχου Τίτο προ τον Δήμον Ρόδου και εσάς κ. Πετρίδη εύχομαι δε όπως η φιλία της Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας παραμείνη πάντοτε η ίδια”.

Ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης απαντών είπε: 
“Eίμαι λίαν συγκεκινημένος διά το δώρον που μας προσεφέρατε και το οποίον έφτιαξαν Γιουγκοσλάβοι εργάται, της ελαφράς καιι βαρείας βιομηχανίας, η οποία εθεμελιώθη και ηνδρώθη χάρις εις τας αόκνους προσπαθείας του μεγάλου ηγέτου Στρατάρχου Τίτο. Ολόκληρος ο κόσμος ιδιαιτέρως δε ημείς οι γείτονες παρακολουθούμε με εξαιρετικόν ενδιαφέρον τα επιτεύγματα του Γιουγκοσλαβικού λαού.

Ο κ. Πετρίδης προσέθεσε ότι θα παρουσιάση την μηχανήν ο ίδιος εις τον λαόν της Ρόδου, θα διαβιβάση δε τας ευχάς του Γιουγκοσλαβικού λαού και θα τονίση ιδιαιτέρως την ευγενή αυτή χειρονομίαν του Στρατάρχου Τίτο.

Ο κ. Δήμαρχος συνεχίζων είπε: “Πρέπει να πιστεύετε ότι ο λαός της Ρόδου θεωρεί την ημέραν της επισκέψεως του Στρατάρχου Τίτο ως ημέραν ιστορικήν ήτις θα καταστήση την φιλίαν των δύο χωρών άρρηκτον διά τους φίλους και τρομερή διά τους εχθρούς. Περαίνων είπε ότι ως Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Δωδεκανήσου διαβιβάζει τον θαυμασμόν και την εκτίμησίν του προς όλους τους συναδέλφους της Γιουγκοσλαβίας.

Ο κ. Μίλκοβιτς ανταπαντών ηυχαρίστησε τον κ. Πετρίδη και ηυχήθη να ιδή τον Δήμαρχον Ρόδου επισκεπτόμενον την Γιουγκοσλαβίαν.
Κ. ΤΣΑΛ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΦΗΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΔΩΡΑ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Επέστρεψαν ενταύθα τρεις Καλύμνιοι αλιείς οι οποίοι εκρατούντο από μακρού χρονικού διαστήματος εις τας τουρκικάς φυλακάς. Ούτοι, συλληφθέντες υπό τουρκικού πειρπολικού, είχον καταδικασθή εις φυλάκισιν δύο ετών, αλλ’ ήδη μετά την επίλυσιν του Κυπριακού και την αναβίωσιν των φιλικών σχέσεων, αφέθησαν ελεύθεροι να επιστρέψουν. 

Οι απελευθερωθέντες είναι οι Αντώνης Βεζυρόπουλος, Ιωάννης Τρικοίλης και Ιωάννης Καμπουράκης, εις την αποβάθραν δε της Καλύμνου διεδραματίσθησαν συγκινητικαί σκηναί.

Οι αφιχθέντες Καλύμνιοι ανέφερον ότι ο Εισαγγελεύς της Αλικαρνασσού, ολίγον προς της αναχωρήσεώς των, εζήτησε διακοπήν του δικαστηρίου και έσπευσε να τους ευχηθή “καλό ταξείδι”. Επίσης οι Τούρκοι του προσέφεραν διάφορα δώρα.
Σ. Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΤΟ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα κατά τους προσεχείς Πανναυτικούς αγώνας οι οποίοι θα διεξαχθούν εις Ρόδον το θέρος, θα μετάσχουν και ομάδες του Βασιλικού Ναυτικού.

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ
Κατά πληροφορίας μας εκ Κω το προσεχές Σάββατον και την Κυριακήν θα πραγματοποιηθούν φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ ομάδος επιλέκτων Αθηναίων ποδοσφαιριστών και της τοπικής ομάδος του Ανταγόρα.