Δέκα εκατ. δρχ από την κυβέρνηση Καραμανλή για έργα στη Ρόδο

ΔΕΧΘΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΞΗΤΑΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ ΕΝ “Γ” ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΑΝ

ΘΑ ΔΙΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ


Χθες την 7ην εσπερινήν ο Πρόεδρος της Κυβερνήεσως κ. Καραμανλής ήρχισε να δέχεται διαφόρους Επιτροπάς και Συμβούλια Οργανώσεων, προς εξέτασιν ζητημάτων της αρμοδιότητός των. Ο κ. Πρωθυπουργος εξεδήλωσε προχθές την επιθυμίαν του όπως δεχθή τους εκπροσώπους των οργανώσεων, δια να σχηματίση ιδίαν αντίληψιν των αιτημάτων του Δωδεκανησιακού λαού.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΔΕΧΘΗ
Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εδέχθη τας Διοικήσεις των Βιομηχάνων της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΕΡΕ, του Δικηγορικού ΣΥλλόγου, του ΕΒΕΔ, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, της ΕΓΣΔ, της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, των Λιμενικών Επιτροπών, τους δικαιούχους Ιταλικού δημοσίου, τους αυτοκινητιστάς ταξί, την Επιτροπήν Κάστρου, την Διοίκησιν του Νέου Εργατικού Κέντρου και τους προϊσταμένους υπηρεσιών.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Επί του θέματος του Λιμένος ο κ. Πρωθυπουργός ετόνισεν ότι υιοθετεί την κατασκευήν του αλλ’ ότι τώρα θα διατεθούν 10 εκατομμύρια εκ των Δημ. Επενδύσεων δια την κατασκευήν ενός Γ εις Ψαροπούλαν μήκους 150 μέτρων προς εξυπηρέτησιν των τουριστικών πλοίων.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Περαιτέρω ο κ. Πρωθυπουργός έδωσεν οδηγίας δια την επίσπευσιν της διανοίξεως των 2 καθέτων και της Περιφερειακής λεωφόρου του Κάστρου, ως και δια την εν συνεχεία κατεδάφισιν ωρισμένων ετοιμορρόπων του Κάστρου και την ανέγερσιν νέων κατοικιών.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ
Εξ άλλου επί του θέματος του καζίνου εγνώσθη ότι τούτο θα ανεγερθή υπό Γερμανών και ότι πάντως αποκλείονται οι χώροι του Ροδινιού και του ΝΟΡ.
 

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
Την πρωΐαν ο κ. Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος υπό του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου, των βουλευτών κ.κ. Κωτιάδη και Χαρίτου και του Δημάρχου κ. Πετρίδη, επεσκέφθη την Καλλιθέαν και τον Ραδιοσταθμόν.
Ως γνωστόν ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως θα αναχωρήση επιστρέφων αεροπορικώς εις Αθήνας σήμερον ενωρίς το απόγευμα.

ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ “ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ” ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Υπό του Γ. Γραμματέος του ΕΟΤ κ. Φωκά ανεκοινώθη τηλεγραφικώς προς τον κ. Δήμαρχον ότι ενεκρίθησαν κατ’ αρχήν οι όροι δια την εγκατάστσαιν του συστήματος “Ήχος-Φως” εις Ρόδον και ότι ο ΕΟΤ αναλαμβάνει να καλύψη το έλλειμμα δια την πληρωμήν των ετησίων δόσεων, υπό την προϋπόθεσιν ότι ο ΟΔΑΠΔ και ο Δήμος θα προκαταβάλουν κατ’ έτος 100.000 δραχμάς και επί 7 έτη.

Δια του τηλεγραφήματος ζητείται να γνωστοποιηθή το ταχύτερον η σχετική απόφασις αποδοχής, δια την υπογραφήν της συμβάσεως.

Ως γνωστόν το Δημ. Συμβούλιον, έχει ήδη εγκρίνει την εγκατάστασιν και την δαπάνην.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ
Υπενθυμίζεται προς το κοινόν ότι σήμερον το απόγευμα θα ανοίξουν μόνον τα καταστήματα ειδών διατροφής, ενώ τα λοιπά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εορτής επί τη επετείω της Ενσωματώσεως. Επίσης υπενθυμίζεται ότι σήμερον θα λειτουργήσουν κανονικώς αι βιομηχανίαι, αι βιοτεχνίαι και αι οικδομικαί εργασίαι.