Το προεδρείο του σωματείου οικοδόμων Ρόδου "Διγενής"

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ Ο “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Μετά την επιτευχθείσαν συμφωνίαν εις Λονδίνον δια το Κυπριακόν νέοι ορίζοντες ανοίγονται δια τον Δωδεκανησιακόν αθλητισμόν.

Μέχρι του Σεπτεμβρίου του 1955 δηλαδή προ των Βανδαλισμών εις την Κωνσταντινούπολιν, αι ομάδες της Ρόδου ευρίσκοντο εις συνεχή επαφήν με τας Τουρκικάς εδόθησαν δε 20 και πλέον συναντήσεις. Μετά τα ιστορικα, επεισόδια και μετά το επεισόδιον του Έλληνος Μαραθωνοδρόμου Μάνδαλου εις τους Βαλκανικούς αγώνας της Κωνσταντινουπόλεως διεκόπησαν αι αθλητικαί σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά πλέον αυτά ανήκουν εις την Ιστορίαν.

Ήδη ο Πρωταθλητής Δωδεκανήσου Διαγόρας πρωτοπόρος εις όλας τας αθλητικάς εκδηλώσεις δι’ εγγράφου του προς την Κυπριακήν Ποδοσφαιρικήν Ομοσπονδίαν εζήτησε να αγωνισθή εις Λευκωσίαν με Κυπριακάς ομάδας. Ως μας εδήλωσεν εκπρόσωπος του Γ.Σ. Διαγόρα η ομάς του Συλλόγου θα αναχωρήση την 5ην Μαΐου θα δώση δε τρεις αγώνας προς τας ομάδας ΕΠΑ Λάρνακας, Ανορθώσεως και ΑΠΟΕΛ.

Ως γνωστόν η ΕΠΑ ηγωνίσθη εις Ρόδον το Πάσχα του 1957 όπου και εις τους δύο της αγώνας ηττήθη υπό του Διαγόρα με 1-0 και η Ανόρθωσις ηγωνίσθη το 1951 όπου ηττήθη από τον Διαγόρα με 2-1 εξήλθε εις τον δεύτερον αγώνα ισόπαλος με 2-2 και ενίκησε τους επιλέκτους Ρόδου με 5-1.

Ο ίδιος εκπρόσωπος μας εδήλωσε ότι η ομάς θα μεταβή δι’ ατμοπλοίου της “Αδριάτικα” και θα παραμείνη επί δεκαήμερον. Προς τούτο θα ειδοποιηθούν εγκαίρως οι φίλαθλοι της Ρόδου δια να μετάσχουν της εκδρομής.

Κ. ΤΣΑΛ.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ “ΔΙΓΕΝΗΣ”
Γενομένων αρχαιρεσιών του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Επαρχίας Ρόδου “Διγενής”, εξελέγησαν: Πρόεδρος Μερκούριος Αρφαράς, αντιπρόεδρος Σταύρος Δραγάτης, γενικός γραμματεύς Θεοφάνης Νικολίτσης, ταμίας Κυριάκος Πάχος, σύμβουλοι Φιλήμων Πατσάκης, Ευάγγελος Βουρβούλης, Μιχαήλ Μαρκόπουλος, Βασίλειος Σκούμπρος, Λούκας Μπάρκας, Μιχαήλ Μαντικός και Κωνσταντίνος Σαββιδάκης. Εξελεκτική Επιτροπή Γεώργιος Καραζόπουλος, Νικήτας Βλαχάκης και Στέφανος Τσιρώνης. Αντιπρόσωποι Νέου Εργατικού Κέντρου Μερκούριος Αρφαράς, Σταύρος Δραγάτης και Λούκας Μπάρκας.

15 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
Εκ του Κεντρικού Λιμεναρχείου εγνώσθη ότι εκτός των ήδη αναγγελθεισών αφίξεων 8 τουριστικών ατμοπλοίων, θα καταπλεύσουν και έτερα 5 ατμόπλοια κατά τον Μάρτιον.

Ούτω την 22αν θα καταπλεύσουν εις Ρόδον τα ατμόπλοια “Ενότρια” και “Αουζάνια”, την 36ην το “Ενότρια”, την 29ην τα “Μεσσάπια” και “Εσπέρια” και την 31ην το “Βερνίνα”. Εξ άλλου, κατά τον Απρίλιον θα καταπλεύσουν τα εξής πλοία:
Την 2αν Απριλίου το “Μεσσάπια”, την 4ην το “Μέτεορ”, την 5ην τα “Στέλβιον” “Αουζάνια” και “Ενότρια”, την 8ην το “Ανκαρα”, την 9ην το “Ενόρια” την 12ην και 16ην το “Μεσσάπια”, την 19ην το “Ενόρια” την 21ην το “Βερνίνα”, την 23ην το “Ενότρια”, την 28ην το “Στέλβιον” και την 25ην και 29ην το “Μεσσάπια”.

Ούτω, εκ των μέχρι τούδε στοιχείων οι κατάπλοι τουριστικών ατμοπλοίων δια τον Απρίλιον ανέρχονται εις 15.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ ΕΝ ΓΕΝΝΑΔΙ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝ ΑΠΟΓΟΜΩΣΙΝ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ
Κατ’ αναφοράν της Υποδ/σεως Χωροφυλακής Γεννάδι την 7-3-1959 και ώραν 3.40 μ.μ. ο Πολυχρόνης Εμμανουήλ ετών 20, εξ Αρχαγγέλου, επιχειρών απογόμωσιν φισιγγίου εκ πεπαλαιωμένης κάνης πολεμικού όπλου, ετραυματίσθη σοβαρώς.

Ο τραυματισθείς μερίμνη των αστυνομικών αρχών μετεφέρθη εις το εν Αρχαγγέλω φαρμακείον ένθα του παρεσχέθησαν αι πρώται βοήθειαι και εν συνεχεία μετεφέρθη ούτος εις το Κρατικόν Νοσοκομείον.