Οι υποψήφιοι δήμαρχοι σε Ρόδο και Κάρπαθο για τις εκλογές του 1959

ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΑΣΙΝ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΡΟΔΟΥ

Ρόδιοι παράγοντες δεν ευνοούν τον πολιτικόν αγώνα

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ

Μετά την απόφασιν όπως υποδειχθή ως υποψήφιος των Φιλελευθέρων δια το Δημαρχιακόν αξίωμα ο κ. Χατζηκωνσταντής, η προεκλογική κίνησις εισήλθεν ήδη εις την φάσιν της εμφανούς δραστηριότητος. Εις την Ρόδον κατά τας μέχρι τούδε ενδείξεις, θα διεκδικήσουν την νίκην ο κ. Μιχαήλ Πετρίδης, ιατρός και ο κ. Κωνστ. Χατζηκωνσταντής, βιομήχανος.

Εν τω μεταξύ εγνώσθη ότι την προσεχή Κυριακήν θα γίνουν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της παρατάξεως Πετρίδη.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, εις τον συνδυασμόν του κ. Πετρίδη θα μετάσχουν εκπρόσωποι όλων των τάξεων του λαού, «με σκοπόν την διατήρησιν του Δήμου εις το υψηλόν επίπεδον δημιουργικότητος όπου ευρίσκεται» ως ετονίσθη σχετικώς.

Επίσης εγνώσθη ότι θα προκύψουν δυσχέρειαι δια την κατάρτισιν του συνδυασμού του κ. Χατζηκωνσταντή, δεδομένου ότι πολλοί παράγοντες επιθυμούντες να ίδουν την Ρόδον εξελισσομένην ομαλώς, δεν ευνοούν τον κομματικόν χαρακτήρα της παρατάξεως αυτής.

ΝΕΟΤΕΡΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Συμπληρωματικαί πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο συνδυασμός του κ. Πετρίδη ονομάζεται “Ηνωμένη Ανεξάρτητος Παράταξις” και θα έχη ως σύνθημα το “Η ΡΟΔΟΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ”. Εξ άλλου εγνώσθη ότι τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου εις το “ΠΙΝΔΟΣ” θα γίνουν την 11.30 π.μ. της Κυριακής.
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδι. ανταπόκρισις)

Ήρχισεν ενταύθα η προεκλογική κίνησις δια την ανάδειξιν δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων.

Ως υποψήφιοι δια τον Δήμον φέρονται οι κ.κ. Κ. Λιβαδιώτης και Μηνάς Χατζηδημητρίου. Δια τας Μενετάς φέρεται ο κ. Γεραπετρίδης, την Αρκάσαν ο κ. Γ. Φραγκούλης, τας Πυλάς ο κ. Β. Χαλκιάς, το Όθος ο κ. Κρητσιώτης, το Απέρειον ο κ. Ν. Ορφανίδης και Σπόα ο κ. Πιπέρης και τον Όλυμπον ο κ. Ν. Καστελλοριζιός.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΔΩΡΗΣΕ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ
Χθες ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μ. Πετρίδης εδώρησεν εις τους ευρισκομένους ενταύθα Κυπρίους ήρωας εννέα μάλλινα “πουλόβερ”.

Εξ άλλου, οι παρεπιδημούντες Κύπριοι απολυθέντες πολιτικοί κατάδικοι απέστειλαν από κοινού τηλεγράφημα προς τον Εθνάρχην Μακάριον, δια του οποίου του γνωρίζουν ότι έφθασαν καλά εις Ρόδον, όπου συνήντησαν αποθεωτικήν υποδοχήν και εν συνεχεία αγάπην και στοργήν εκ μέρους του λαού. Εν συνεχεία οι Κύπριοι αγωνισταί τονίζουν ότι ενθυμούνται πάντοτε τας πατρικάς συμβουλάς του Εθνάρχου και τέλος υπογραμμίζουν ότι ασπάζονται την δεξιάν του.

Σήμερον οι νεαροί Κύπριοι πατριώται, έτυχον επίσης εκδηλώσεων αγάπης εκ μέρους του λαού της Ρόδου, κατά την εκ διαφόρων οδών της πόλεως διέλευσίν των.

500 ΔΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΑΡ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΙΣ ΟΡΦΑΝΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, εντός των ημερών θα παραληφθούν 500 δέματα της Αμερικανικής Οργανώσεως ΚΕΑΡ προκειμένου να διανεμηθούν εις ορφανά της Δωδεκανήσου.

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Σχολείον Μελισσοκομίας, βραχείας διαρκείας, θα λειτουργήση εντός του Μαΐου εις Ρόδον. Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν το εν λόγω Σχολείον θα αρχίση λειτουργούν από της 11ης Μαΐου εις το κτίριον της Γεωργικής Σχολής Καλαμώνος.

Η λειτουργία του Σχολείου Μελισσοκομίας θα συνεχισθή επί 20ήμερον, θα φοιτήσουν δε εις αυτήν 20 μαθηταί, ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, δύνανται να απευθύνωνται δια περισσοτέρας πληροφορίας εις τα Γραφεία της Διευθύνσεως Γεωργίας ή εις τους κατά τόπους γεωπόνους.

Δια την λειτουργίαν του Σχολείου διετέθησαν 17.000 δραχμαί εκ του Προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών.