Την Παρασκευή η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου θα συνεδριάσει στη Σύρο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για να ασχοληθεί με τρέχοντα θέματα, μεταξύ των οποίων θα είναι και οι επόμενοι χειρισμοί σε ό,τι αφορά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα και συγκεκριμένα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί και η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων από 1-1-2018 έως 31-12-2018 του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την 22η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, στη Σύρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου “ΕΡΜΗΣ” με θέμα: «Απολογισμός των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής από 1-1-2018 έως 31-12- 2018 σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Μετά τον απολογισμό θα τοποθετηθούν οι μετέχοντες στη συνεδρίαση.