Σύνδεση του Φράγματος με τα χωριά της Νότιας Ρόδου προτείνει η περιφέρεια

Πρόταση στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» για τη χρηματοδότηση της β’ φάσης κατασκευής των δικτύων μεταφοράς νερού από το Φράγμα Γαδουρά, θα καταθέσει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά τη σχετική πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών. 

Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, κατά την οποία δόθηκε το πράσινο φως για την υποβολή του αιτήματος.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε πρόσκληση, με αποδέκτη και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με τίτλο: «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Με την Πρόσκληση αυτή δύναται να χρηματοδοτηθούν ιδιαίτερα σημαντικά (εμβληματικά) έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο της ύδρευσης που πρόκειται να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 30.000 και άνω ενεργά υδρόμετρα.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος, υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ανώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 20.000.000 € (προ ΦΠΑ).

Σε ό,τι δε αφορά το φυσικό αντικείμενο των προς χρηματοδότηση παρεμβάσεων, η εν λόγω πρόσκληση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην κατασκευή εξωτερικών νέων υδραγωγείων με τα οποία θα αξιοποιηθούν ύδατα υφιστάμενων ταμιευτήρων.

Σύμφωνα τόσο με το φυσικό, όσο το οικονομικό αντικείμενό της, η παραπάνω πρόσκληση αποτελεί σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για την κατασκευή έργων που αφορούν τμήμα της Β΄ Φάσης της Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, η εγκεκριμένη οριστική μελέτη των οποίων, έχει παραδοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το σύνολο σχεδόν των έργων της Β’ φάσης προβλέπεται να κατασκευαστεί, κατά μήκος τμήματος του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Ρόδου που η αρμοδιότητα συντήρησης του ανήκει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δεδομένου επομένως, ότι παράλληλα με τη μελλοντική κατασκευή του υδραγωγείου της Β’ φάσης, έχει ήδη προγραμματιστεί σημαντικός αριθμός έργων συντήρησης και βελτίωσης οδών, με ευθύνη και επίβλεψη της Περιφέρειας, για λόγους πρακτικούς, που αφορούν τον συντονισμό των εργασιών εργοταξίου και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και ευθυνών, ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των έργων της Β’ Φάσης είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Είναι δεδομένο ότι η λειτουργία των μελλοντικών έργων της Β’ φάσης της Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά είναι τεχνικά αναπόσπαστη από τη λειτουργία των υφιστάμενων έργων ύδρευσης της Ρόδου από το Φράγμα και εξαρτάται άμεσα από αυτήν.

Τα υφιστάμενα έργα ύδρευσης από το Φράγμα Γαδουρά, όπως είναι γνωστό, λειτουργούν με θεσμική ευθύνη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ως εκ τούτου τα μελλοντικά έργα της Β’ φάσης, τόσο στο πλαίσιο της δοκιμαστικής και αποδοτικής λειτουργίας τους κατά τη σύμβαση κατασκευής τους, όσο και κατά τη  φάση της κανονικής λειτουργίας τους, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν κοινό φορέα διαχείρισης με τα υφιστάμενα έργα, ο οποίος, σύμφωνα με ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορεί να είναι άλλος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το περιφερειακό συμβούλιο  εγκρίνει:
1) Την υποβολή αιτήματος της Π.Ν.ΑΙ. στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με τίτλο: «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», για τη χρηματοδότηση:
α) της κατασκευής του συνόλου των έργων του Νότιου Υδραγωγείου από το Φράγμα Γαδουρά (β’ φάση), από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Ρόδου μέχρι τον οικισμό Λαχανιά. Ο υπόψη κλάδος, αφορά την υδροδότηση των κοινοτήτων Καλάθου, Λίνδου, Πυλώνας, Λάρδου, Κιοταριού, Ασκληπειού, Γενναδίου και Λαχανιάς, με πρόβλεψη μελλοντικών επεκτάσεων νότια.

β) έργων υδροδότησης περιοχών κατά μήκος του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού Γαδουρά, από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού στο Χαράκι μέχρι την πόλη της Ρόδου, που εντάσσονται στα έργα ύδρευσης Β’ φάσης από το Φράγμα Γαδουρά. Το ακριβές αντικείμενο (φυσικό και οικονομικό) της πρότασης χρηματοδότησης των έργων υδροδότησης περιοχών, κατά μήκος του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού Γαδουρά, θα διαμορφωθεί εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των τιμών της εγκεκριμένης μελέτης του Υπουργείου (επί του παρόντος εξετάζεται η κατασκευή των κλάδων ύδρευσης, από τον κεντρικό αγωγό Γαδουρά, των Δημοτικών Κοινοτήτων Αρχαγγέλου και Αφάντου).

2) Την κάλυψη με ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, οικονομικής διαφοράς πλέον του ανώτατου ποσού (της πρόσκλησης) των 20.000.000€ χωρίς ΦΠΑ, που ενδέχεται να προκύψει μετά την ολοκλήρωση σύνταξης του φακέλου αίτησης χρηματοδότησης, μέχρι του (επιπλέον) ποσού των 5.000.000€ χωρίς ΦΠΑ, ώστε τελικά η προτεινόμενη παρέμβαση να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική.

3) Μεταβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τις αρμοδιότητες που αφορούν στη λήψη απαραίτητων αποφάσεων και ενεργειών που απαιτούνται εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υποβολή της παραπάνω αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με τίτλο: «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».