Κέντρο διεθνών συναντήσεων προσωπικοτήτων επιδιώκει να κάνει τη Ρόδο ο Κ. Καραμανλής

ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εις συνέντευξίν του, δημοσιευομένην είς αθηναϊκόν περιοδικόν, ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, δηλοί ότι έχει αποφασίσει να καταστήση την Ρόδον Κέντρον Διεθνών Συναντήσεων Προσωπικοτήτων.

Η εν λόγω δήλωσις του κ. Πρωθυπουργού, επεβεβαιώθη και εντεύθεν, προστίθεται δέ ότι διά του τρόπου αυτού, ελπίζεται να υποβοηθηθή ακόμη περισσότερον ο Τουρισμός της Ρόδου.

Εξ άλλου, σχετική με τάς εν λόγω πληροφορίας, είναι και η έναρξις εργασιών επισκευής της επαύλεως είς Προφήτην Ηλίαν, όπου κατά τάς ενδείξεις θα φιλοξενούνται αί υψηλαί προσωπικότητες, εφ’ όσον θα παραμένουν εκτός της πόλεως.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΣ ΚΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΤΟ “ΚΑΪΡΟΥΑΝ”
Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να καταπλεύση την 8.30 πρωινήν είς τα ροδιακά ύδατα, το τουριστικόν υπερωκεάνειον “Κάϊρουαν” με Γάλλους οδοντίατρους, οι οποίοι πραγματοποιούν Συνέδριον εν πλω. Οι Γάλλοι οδοντίατροι θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα και θα αναχωρήσουν αυθημερόν διά Κω.
Είς την Κω, επ’ ευκαιρία της προσεγγίσεως του “Κάϊρουαν” θα πραγματοποιηθή είς το Ασκληπειό αναπαράστασις του Όρκου του Ιπποκράτους, με την καθιερωμένη επιβλητικότητα.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, υπό του Γενικού Διευθυντού του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, απεστάλη προς τους κυρίους Υπουργούς Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας έγγραφον, διά του οποίου γνωστοποιείται ότι ο κ. Πρωθυπουργός συνιστά όπως εξετάσουν μετ’ ενδιαφέροντος και ταχύτητος τα αιτήματα των κατοίκων του Κάστρου Ρόδου και ενεργήσουν διά την επίλυσίν των. Μεταξύ άλλων, ως γνωστόν κατά την πρό ημερών ενταύθα παραμονήν του κ. Πρωθυπουργού, είχε ζητηθή η άμεσος εφαρμογή και εκτέλεσις του Σχεδίου της Παλαιάς Πόλεως, η ανέγερσις ενός δημοτικού σχολείου, η ανέγερσις Λαϊκών Κατοικιών και η επίσπευσις της εκτελέσεως της Περιφερειακής οδού του Κάστρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καθήκον μας θεωρούμεν επιβεβλημένον, όπως και δημοσία εκφράσωμεν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας μας προς τον εξαίρετον Δήμαρχον Ροδίων δόκτωρα Μιχαήλ Πετρίδην, διά την ανθρωπιστικήν υποστήριξιν που μας παρέσχε, η οποία τον τιμά και ως άνθρωπον και ως Δήμαρχον.
Οι ευχαριστούντες
Ιωάννης Καμπούρης
Δημήτριος Μαυρογιάννης

ΤΙΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΕΜΜΑΝ. ΖΟΠΠΑΝ
Κατά πληροφορίας μας εκ Βελγικού Κογκό ο Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κ. Κυπριανός απένειμε εις τον ιερέα κ. Εμμανουήλ Ζόππαν το οφφίκιον του Οικονόμου και του εδώρησε ένα Σταυρόν των Τσάρων της Ρωσίας του έτους 1600.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Σήμερον αναχωρεί είς Κάλυμνον ο Λιμενάρχης Ρόδου κ. Γελαδάκης, προς παρακολούθησιν των εργασιών της Σχολής Δυτών.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Ως ανεκοινώθη η οργανωθείσα παρά της Περιηγητικής Λέσχης διά σήμερον διάλεξις του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα αναβάλλεται.