Η Ρόδος αποθέωσε τον ηρωικό Γρίβα Διγενή - Τον υποδέχθηκαν 15.000 άτομα

ΠΛΕΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΑΣ

Η ΡΟΔΟΣ ΑΠΕΘΕΩΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟΝ ΗΡΩΪΚΟΝ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ ΤΟΝ ΥΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ 15 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΘΟΥΣΙΩΝΤΟΣ ΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΙΑΤΑ

ΞΥΠΝΑΤΕ ΔΗΛΟΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ


Θα του απονεμήθη χρυσή δάφνη με 12-όσα τα νησιά-φύλλα

Αποθεωτικήν υποδοχήν επεφύλαξε χθες η Ρόδος είς τον αφιχθέντα ατμοπλοϊκώς Αρχηγόν της ΕΟΚΑ αντιστράτηγον Γέωργιον Γρίβαν, αί χιλιάδες δέ του ροδιακού λαού, από κοινού με τους παρεπιδημούντας Κυπρίους αγωνιστάς, διά την Ρόδον εκδηλώσεις.

Ολίγον μετά την 12ην μεσημβρινήν, όταν επλησίασεν είς τον Εμπορικόν λιμένα το φέρον τον Διγενήν ατμόπλοιον “Καραϊσκάκη”, α! 15.000 και πλέον του αναμένοντος λαού, εξέσπασαν είς ουρανομήκεις ζητωκραυγάς υπέρ της ΕΟΚΑ, ενώ συγχρόνως εσείον το δεκάδες πανώ με επιγραφάς. Είς την προκυμαίαν υπεδέχθησαν τον Αρχηγόν της ΕΟΚΑ ο αναπληρών τον Μητροπολίτην Πρωτοσύγγελος κ. Αλέξανδρος, ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, οι βουλευταί κύριοι Ζαννής, Ζίγδης, Χαρίτος, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βουτυράκης και πολλοί άλλοι επίσημοι ως και οι αγωνισταί της ΕΟΚΑ, φέροντες τα μπερέτων και κρατούντες πελώριον πανώ με την επιγραφήν “Τιμημένε μας Αρχηγέ, οι αγωνισταί σου σε χαιρετούν”.

Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ
Ευθύς ως ο αντιστράτηγος Γρίβας απεβιβάσθη, δεκάς ανθοδεσμών του προσεφέρθη εκ μέρους του Δήμου, οργανώσεων και σχολείων, ενώ δέ τα πλήθη διέσπασαν τους αστυνομικούς άνδρες της ΕΟΚΑ και Ρόδιοι έλαβον τον Διγενή επί των ώμων και μετά δυσκολίας εν μέσω ζητωκραυγών τον μετέφερον μέχρι του αναμένοντος αυτοκινήτου.

Μετά ταύτα, το φέρον τον Διγενήν αυτοκίνητον ενώ τα πλήθη εζητωκραύγαζον καθ’ όλον το μήκος της παραλιακής λεωφόρου, η οποία είχε στρωθή δια μύρτων και δάφνης, κατηυθύνθη προς το ξενοδοχείον Κάϊρο Πάλας διά μέσου των σημαιοστολίστων οδών, καταστημάτων και οικιών της νέας πόλεως.
Του αυτοκινήτου του οποίου επέβαινεν ο ηρωϊκός Διγενής, είχον επιβή και μερικοί εκ των ανδρών της ΕΟΚΑ, οι οποίοι επέδειξαν ζωηρότατον ενθουσιασμόν.

Ολίγον αργότερον, ενώ τα πλήθη συνεκεντρούντο κάτωθι του ξενοδοχείου Κάϊρο-Πάλας επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των παρόδων και επί της πλατείας Κύπρου, ο αντιστράτηγος Γρίβας, εχαιρέτισεν από του εξώστου του ξενοδοχείου τα ζητωκραυγάζοντα πλήθη. Μετά πεντάλεπτον, και ενώ ο λαός εκραύγαζε ρυθμικώς τάς λέξεις ΕΟΚΑ και Διγενής, ο αντιστράτηγος Γρίβας εξήλθεν εκ νέου εις τον εξώστην και ωμίλησεν.

ΘΑ ΕΚΔΡΑΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Ως ανεκοινώθη, σήμερον την πρωΐαν ο αντιστράτηγος Γρίβας μετά της συζύγου του και των υπασπιστών του θα πραγματοποιήση εκδρομήν ανά την Ροδιακήν ύπαιθρον.

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ
Επίσης σήμερον την 9.30 εσπερινήν, εις το Κάϊρο Πάλας, θα δοθή δείπνον υπό του Δήμου Ρόδου προς τιμήν του Διγενή και της συζύγου του ως και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, είς τον οποίον θα παρακαθήσουν εκπρόσωπος της Μητροπόλεως, ο κ. Νομάρχης, οι παρεπιδημούντες βουλευταί, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής και άλλοι.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ
Εξ’ άλλου αύριον την 10.45 πρωϊνήν θα λάβουν χώραν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδος της νέας οδού της συνδεούσης τάς οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και 28ης Οκτωβρίου, η οποία τιμητικώς θα ονομασθή υπό του Δήμου οδός στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή.

Επί τη ευκαιρία των εγκαινίων, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης υπό την ιδότητά του ως Δημάρχου και ως Προέδρου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου θα απονείμη εις τον ηρωϊκόν Διγενή περγαμηνήν μετά του χρυσού μεταλλίου της πόλεως και χρυσόν κλώνον δάφνης, του οποίου ο κορμός θα συμβολίζη την Ρόδον και τα φύλλα, 12 εν συνόλω, θα φέρουν ανάγλυφους παραστάσεις των 12 νήσων της Δωδεκανήσου.