Το ατμόπλοιο «Γεντίστβο» θα φέρνει Γερμανούς τουρίστες στη Ρόδο μέχρι τον Νοέμβριο

ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Θ’ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Από της παρελθούσης Τετάρτης ήνοιξεν τάς πύλας του και λειτουργεί κανονικώς το ξενοδοχείον “Θέρμαι” της Ρόδου διά πρώτην φοράν τόσον ενωρίς.

Σήμερον εις το εν λόγω ξενοδοχείον φιλοξενούνται 90 τουρίσται, τούτο δε είναι χαρακτηριστικόν του αναπτυχθέντος ζωηροτάτου ενδιαφέροντος διά την Ρόδον εις το Εξωτερικόν και της προβλεφθείσης επιμηκύνσεως της τουριστικής περιόδου.

Εξάλλου ως ανεκοινώθη εντός των πρώτων ημερών του Απριλίου, θα ανοίξουν το εν μετά το άλλο όλα τα ξενοδοχεία της Ρόδου διά ν’ ανταποκριθούν εις τάς ανάγκας.

12.000.000 ΔΡΧ. ΘΑ ΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ
Μεταδίδεται εκ Κω ότι το τουριστικόν ξενοδοχείον της νήσου θα έχη αποπερατωθή περί τάς αρχάς του προσεχούς έτους, οπότε και θα παραδοθή διά την εξυπηρέτησιν των τουριστικών αναγκών της νήσου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, το νέον ξενοδοχείον, το οποίον θα έχη 80 δωμάτια και ανεγείρεται είς τα πλαίσια του τουριστικού προγράμματος της Κυβερνήσεως, θα στοιχίση 12.000.000 δραχμών.

Εν τω μεταξύ, κατ’ άλλας πληροφορίας εκ Κω επίκειται η αξιοποίησις του αεροδρομίου Αντιμαχείας της νήσου, διά του οποίου υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθή και αεροπορική κίνησις. Η κατασκευή του διαδρόμου προσγειώσεως και ωρισμένων κτιριακών εγκαταστάσεων παρά το αεροδρόμιον, θα στοιχίση περί τα 5,5 εκατομμύρια δραχμών.

ΤΟ “ΓΕΝΤΙΣΤΒΟ, ΘΑ ΦΕΡΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ “ΤΟΥΡΟΠΑ”
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσαν εις τα ροδιακά ύδατα το ατμόπλοιον “Γεντίστβο” και το ατμόπλοιον “Ερμής” με ξένους περιηγητάς. Κατά την αποβίβασιν των τουριστών υπεδέχθησαν αυτούς η Φιλαρμονική παινίζουσα και νεανίδες με τοπικάς ενδυμασίας.

Την μεσημβρίαν, επί του “Γεντίστβο” ο αντιπρόσωπος του Διεθνούς Τουριστικού Πρακτορείου “Τουρόπα” εδεξιώθη τάς αρχάς της πόλεως ομιλών δέ ετόνισεν ότι το “Γεντίστβο” θα καταπλέη εις Ρόδον καθ’ έκαστον Σάββατον από σήμερον μέχρι της 15ης Νοεμβρίου.

ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΞΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις Ρόδον το τουριστικόν ατμόπλοιον “Ερμής” με ξένους περιηγητάς, οι οποίοι, επισκέπτονται τ’ αξιοθέατα της υπαίθρου. Το “Ερμής” απέπλευσε την 7ην εσπερινήν.

Επίσης σήμερον, συμφώνως προς το εξαγγελθέν επίσημον πρόγραμμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου, αναμένονται να καταπλεύσουν τα ατμόπλοια “Αδριατική”, “Εσπέρια” και “Μεσσάπια” με ξένους περιηγητάς.
Ως υπολογίζεται, σήμερον θα επισκεφθούν διά των εν λόγω ατμοπλοίων την Ρόδον, άνω των 1000 τουριστών, γεγονός πρωτοφανές διά την πόλιν μας.

Εξάλλου αύριον αναμένεται το Γερμανικόν ατμόπλοιον “Αριάδνη” και την προσεχή Τρίτην το ατμόπλοιον “Βερνίνα”.

Ούτω, εντός ενός μόνον επταημέρου του Μαρτίου, οι κατάπλοι τουριστικών, θ’ ανέλθουν εις 10.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σήμερον το απόγευμα εις το Εθνικόν Στάδιον θα λάβουν χώραν ποδηλατικοί αγώνες εις τους οποίους θα μετάσχουν αθληταί των Σωματείων της Ρόδου και των Αθηνών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αγωνίσματα ήτοι 1000 μ. με 200 μ. σπριντ και 20.000 μ. με πέντε σπριντ. Επίσης θα διεξαχθούν δύο αγωνίσματα στίβου ήτοι 1.500 μ. και 5.000 μ.