Έγιναν τα εγκαίνια της οδού Στρατηγού Γρίβα - Διγενή στη Ρόδο

ΕΠΙΒΑΙΝΩΝ ΤΟΥ “ΠΑΝΤΕΛΗΣ”

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 9 ΚΥΠΡΙΟΥΣ
Ανεχώρησε με τας καλυτέρας εντυπώσεις. Η ομιλία του Σαββάτου. Τα εγκαίνια της οδού. Εις τον ανδριάντα του Διάκου. Η υποδοχή εις την Κω και την Κάλυμνον ενθουσιώδης.

Προχθές την μεσημβρίαν ανεχώρησεν εκ Ρόδου διά του ατμοπλοίου «Παντελής» ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ Αντιστράτηγος Γρίβας, συνοδευόμενος υπό της συζύγου του, του υπασπιστού του και των Κυπρίων αγωνιστών Λοϊζίδη, Ρωσσίδη, Σαμψών, Φιλιαστίδη, Κυριακίδη, Σπανού, Παναγή, Νίκου Σοφοκλέους και Θάρου Σοφοκλέους.

Τον Αρχηγόν της ΕΟΚΑ προέπεμψαν ο αντιπρόσωπος του Μητροπολίτου, ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, οι βουλευταί κ.κ. Χαρίτος, Ζαννής και Ζίγδης, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βουτυράκης, αι λοιπαί αρχαί και πλήθη κόσμου.

Ολίγον προ της αναχωρήσεώς του, ο Διγενής ωμίλησε δι’ ολίγων προς τον λαόν τονίσας ότι αναχωρεί με τας καλυτέρας αναμνήσεις και αφήνει προς όλους τας καλυτέρας του ευχάς.

Κατά την στιγμήν της αναχωρήσεως του σκάφους, ο Διγενής έσειε την δεξιάν χείρα αποχαιρετών τα πλήθη, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου εν μέσω συγκινητικής ατμοσφαίρας, ανέκρουε τον Ύμνον της ΕΟΚΑ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Εξ άλλου, κατά το δείπνον του παρελθόντος Σαββάτου ωμίλησεν ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, τονίσας ότι από το Ολοκαύτωμα της Κύπρου ξεπήδησε μία νέα Δόξα, ότι η ισχύς μετράται με την ψυχήν και όχι με τα νούμερα, ότι υπήρξεν αρχηγός του Κυπριακού λαού θεία εμπνεύσε ότι η Νίκη είναι έργον άνωθεν και ότι οι νέοι της ΕΟΚΑ, όταν ήρχισαν τον αγώνα δεν εγνώριζαν να πολεμούν και έμαθαν να πολεμούν πολεμώντας.
Τέλος παρεκάλεσε να διαβιβασθούν προς τον λαόν της Ρόδου αι ευχαριστίαι του Κυπριακού λαού και προέπιεν υπέρ της ευημερίας του λαού της Ρόδου.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
Προχθές την 10.45 προμεσημβρινήν εγένοντο εν επισήμω τελετή, παρουσία του Νομάρχου και των λοιπών αρχών, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδος της νέας οδού Στρατηγού Γρίβα-Διγενή, μετά σύντομον δε προσφώνησιν του κ. Δημάρχου ο αντιστράτηγος Γρίβας, συγκεκινημένος, ηυχαρίστησε και εδήλωσεν ότι υπόσχεται να μείνη άξιος της τιμής και άξιος της Πατρίδος.

Μετά ταύτα, ο Διγενής οι επίσημοι και ο λαός κατηυθύνθησαν εις τον Βωμόν Πατρίδος όπου ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ  κατέθεσε στέφανον και ακολούθως εις τον ανδριάντα του Δωδεκανησίου ήρωος Αλεξάνδρου Διάκου, όπου ο ηρωικός Διγενής, εγονυπέτησε και κατέθεσε στέφανον εκ δάφνης.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
Κατά τηλεγράφημα εκ Κω, αποθεωτική υποδοχή επεφυλάχθη υπό του Κωακού λαού προς τον Αρχηγόν της ΕΟΚΑ. Πλοιάρια σημαιοστόλιστα υπεδέχθησαν το φέρον τον Διγενή ατμόπλοιον εις τα ανοικτά της πόλεως όταν δε απεβιβάσθη και τον υπεδέχοντο αι αρχαί, αι χιλιάδες του λαού εξέσπων εις ουρανομήκεις ζητωκραυγάς.

Εξ άλλου, ως μεταδίδεται εκ Καλύμνου, ο λαός της νήσου επεφύλαξεν ενθουσιώδη υποδοχήν εις τον Αρχηγόν της ΕΟΚΑ.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΓΚΡΟΥΠ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη προχθές αφίκετο εις Ρόδον “γκρουπ” εκ 40 Γερμανών περιηγητών δι’ επταήμερον παραμονήν. Το εν λόγω γκρουπ είναι του Διεθνούς Πρακτορείου “Τουρόπα”. Εξ άλλου το προσεχές Σάββατον θα αφιχθή εις Ρόδον διά πολυήμερον παραμονήν “γκρουπ” εκ 40 Γερμανών τουριστών του Πρακτορείου “Τρανσουρόπα”.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου συνειργάσθη μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Χαρίτου, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων. Επίσης ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά του Προέδρου της κοινότητος Αφάντου

ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Άνω των 1000 τουριστών επεσκέφθησαν προχθές τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου Ρόδου. Ούτοι επέβαινον των καταπλευσάντων εις τα ροδιακά ύδατα τουριστικών ατμοπλοίων “Αδριατική”, “Εσπέρια”  και “Μεσσάπια”. Σήμερον εξ άλλου, αναμένεται να καταπλεύση εις τα ροδιακά ύδατα το ιταλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Βεργίνα”.