1.745 Ροδίτες υποψήφιοι διεκδικούν τη νίκη στις εκλογές του 1959

1745 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟΨΕ ΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Σήμερον το μεσονύκτιον λήγει η προεκλογική κίνησις εν όψει των εκλογών της προσεχούς Κυριακής 5ης Απριλίου. Αύριον Σάββατον αί συγκεντρώσεις απαγορεύονται.

Ως ανεκοινώθη, την προεκλογικήν νίκην εις Δωδεκάνησον, θα διεκδικήσουν 551 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και 1194 υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι εξ αυτών δέ εις την Επαρχίαν Ρόδου οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι 187 και οι υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι 832 εις την Επαρχίαν Κω 93 δημοτικοί και 213 κοινοτικοί  είς την Επαρχίαν 227 δημοτικοί και 10 κοινοτικοί και εις την Επαρχίαν Καρπάθου 44 δημοτικοί και 139 κοινοτικοί.

Εξ άλλου, εις 12 κοινοτήτας και Δήμους υπάρχουν ανά είς συνδυασμούς είς 8 δήμους και κοινότητας ανά 3 συνδυασμοί, είς έναν δήμον 4 συνδυασμοί είς μίαν κοινότητα 6 συνδυασμοί και είς τους λοιπούς Δήμους και κοινότητας ανά 2 συνδυασμοί.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΔΙΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου, κατά την παραμονήν των εκλογών απαγορεύονται απολύτως αι πολιτικαί συγκεντρώσεις και ομιλίαι εις οιονδήποτε τόπον. Επίσης απαγορεύεται η είς δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα πώλησις ή διανομή οιουδήποτε οινοπνευματώδους ποτού, συμπεριλαμβανομένου και του οίνου, κατά την παραμονήν και κατά την ημέραν της εκλογής.

Εξ άλλου κατά την ημέραν των εκλογών απαγορεύεται το άνοιγμα όλων των δημοσίων κέντρων, πλην των εστιατορίων και μαγειρείων των οποίων το άνοιγμα επιτρέπεται από της 11ης πρωϊνής μέχρι της 1ης μεταμεσημβρινής και από της 8ης εσπερινής μέχρι της 10ης, ως και των διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων, των αρτοποιείων, των πρατηρίων πάγου, των περιπτέρων, των ανθοπωλείων και των φερετροποιείων.

Διά της αυτής ανακοινώσεως γνωστοποιείται ότι απαγορεύεται ή είς τον τύπον της ψηφοφορίας και πέριξ αυτού προσέλευσις και παραμονή παντός ατόμου φέροντος όπλον ή όργανον επιτήδειον προς επίθεσιν, ως και ότι έκαστος εκλογεύς, προσερχόμενος εις την κάλπην, θα λαμβάνη σειράν προτεραιότητος την οποίαν θα τηρή και θα απομακρύνεται μετά την εκπλήρωσιν του καθήκοντός του.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου ανεκοινώθη χθες το πρόγραμμα κινήσεως του κινηματογραφικού της συγκροτήματος κατά τον τρέχοντα μήνα. Ούτο, το κινηματογραφικόν συνεργείον θα προβάλη διαφόρους διδακτικάς και ψυχαγωγικάς ταινίας την 6ην τρέχοντος εις Κρητηνίαν, την 7ην εις Πλατάνια, την 8ην εις Μονόλιθου, την 20ην είς Λίνδον, την 21ην εις Κάλαθον, την 22αν εις Ψίνθον, την 23ην είς Σορωνήν, την 24ην τρέχοντος εις Παστίδας, την 25ην είς Τριάντα, την 27ην εις Λάερμα, την 28ην εις Προφύλια και την 29ην είς Ασκληπειό.

ΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΩΝ
Η Ιερά Μητρόπολις Ρόδου δι’ εγκυκλίου της πρός τάς τοπικάς Επιτροπάς επιλογής δικαιούχων των εφοδίων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών καλεί αυτάς όπως συνέλθουν εις συνεδρίασιν και τροποποιήσουν τους καταλόγους της ενορίας των διά προσθήκης ή διαγραφής δικαιούχων αναλόγως των μεταβολών αί οποίαι δύνανται να επέλθουν. Εις την εγκύκλιον αναφέρεται ότι οι νέοι κατάλογοι πρέπει να αποσταλούν το αργότερον μέχρι της 25ης Απριλίου ε.ε. εις την Μητρόπολιν.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Εις τον ενταύθα Ελληνικόν Μητροπολιτικόν Ναόν ετελέσθη κατανυκτική Δοξολογία και ανεπέμφθησαν ευχαριστίαι διά την απελευθέρωσιν της μαρτυρικής νήσου Κύπρου και την επιστροφήν του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εις αυτήν. Η εν λόγω Δοξολογία εγένετο τη πρωτοβουλία της εν Νοτίω Αφρική Κυπριακής Αδελφότητος και με συμμετοχήν της Δωδεκανησιακής και των άλλων Ελληνικών Κοινοτήτων και Οργανώσεων της περιφερείας. Τα πλήθη του Εκκλησιάσματος υπεδέχοντο προ του Ναού Ελληνόπουλα και Ελληνοπούλες με εθνικάς ενδυμασίας.